Навигационна пътека

Начало

Основни права RSS

ЕС се основава на ценностите на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства.

Зачитане и насърчаване на основните права

Хартата на основните права на Европейския съюз Избор на превод за предходната връзка  (Хартата) обединява в един единствен текст всички лични, граждански, политически, икономически и социални права, от които се ползват гражданите на ЕС.

Хартата стана правно обвързваща с влизането в сила на Договора от Лисабон Избор на превод за предходната връзка . Институциите на ЕС трябва да зачитат правата, залегнали в Хартата.

Хартата също така се прилага по отношение на държавите-членки на ЕС, но само когато те прилагат правото на ЕС.

Разпоредбите на Хартата не разширяват компетенциите, определени в договорите на ЕС. ЕС не може да се намесва във въпроси, свързани с основните човешки права в сфери, в които той няма компетенция.

Също така с Договора от Лисабон ЕС се присъединява към Европейската конвенция за правата на човекаpdf , с което Европейският съд по правата на човека в Страсбург става органът, който е компетентен да се произнася относно актове на ЕС.

Прилагане на Хартата

Комисията прие стратегия за ефективното прилагане на Хартата English Deutsch français pdf през октомври 2010 г. Тя има за цел да гарантира, че ЕС е безупречен при спазването на основните права.

Като рамка за наблюдение на напредъка от 2010 г. Комисията публикува годишен доклад относно прилагането на Хартата.

Правата на децата

Насърчаването и защитата на правата на децата Избор на превод за предходната връзка  са две основни цели на ЕС, върху които Договорът от Лисабон поставя допълнителен акцент.

Като записва правата на децата, Хартата:

  • признава, че политиките на ЕС, които засягат пряко или непряко децата, следва да бъдат изготвяни, прилагани и контролирани като се взема предвид принципът за висшия интерес на детето;
  • гарантира правото на такава защита и грижа, каквато е необходима за благосъстоянието на децата;
  • признава необходимостта от защита на децата от злоупотреба, небрежно отношение и нарушаване на техните права и от ситуации, които застрашават тяхното благосъстояние.

Други въпроси, свързани с основните права

В съответствие с прилагането на Хартата, Комисията насърчава борбата срещу расизма и ксенофобията Избор на превод за предходната връзка , хомофобията Избор на превод за предходната връзка  и защитата на лицата, които принадлежат към малцинства Избор на превод за предходната връзка .

При прилагането на политиката по основните права Комисията разчита на данни и информация, събрани от Агенцията на ЕС за основните права Избор на превод за предходната връзка .