Навигационна пътека

Основни права

ЕС се основава на ценностите на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства.

Зачитане и насърчаване на основните права

Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата) обединява в един единствен текст всички лични, граждански, политически, икономически и социални права, от които се ползват гражданите на ЕС.

Хартата стана правно обвързваща с влизането в сила на Договора от Лисабон. Институциите на ЕС трябва да зачитат правата, залегнали в Хартата.

Хартата също така се прилага по отношение на държавите-членки на ЕС, но само когато те прилагат правото на ЕС.

Разпоредбите на Хартата не разширяват компетенциите, определени в договорите на ЕС. ЕС не може да се намесва във въпроси, свързани с основните човешки права в сфери, в които той няма компетенция.

Също така с Договора от Лисабон ЕС се присъединява към Европейската конвенция за правата на човекаpdf [356 KB] , с което Европейският съд по правата на човека в Страсбург става органът, който е компетентен да се произнася относно актове на ЕС.

Прилагане на Хартата

Комисията прие стратегия за ефективното прилагане на Хартатаpdf [64 KB] EnglishDeutschfrançaisпрез октомври 2010 г. Тя има за цел да гарантира, че ЕС е безупречен при спазването на основните права.

Като рамка за наблюдение на напредъка от 2010 г. Комисията публикувагодишен докладотносно прилагането на Хартата.

Правата на децата

Насърчаването и защитата на правата на децата са две основни цели на ЕС, върху които Договорът от Лисабон поставя допълнителен акцент.

Като записва правата на децата, Хартата:

  • признава, че политиките на ЕС, които засягат пряко или непряко децата, следва да бъдат изготвяни, прилагани и контролирани като се взема предвид принципът за висшия интерес на детето;
  • гарантира правото на такава защита и грижа, каквато е необходима за благосъстоянието на децата;
  • признава необходимостта от защита на децата от злоупотреба, небрежно отношение и нарушаване на техните права и от ситуации, които застрашават тяхното благосъстояние.

Други въпроси, свързани с основните права

В съответствие с прилагането на Хартата, Комисията насърчава борбата срещу расизма и ксенофобията, хомофобията и защитата на лицата, които принадлежат към малцинства.

При прилагането на политиката по основните права Комисията разчита на данни и информация, събрани от Агенцията на ЕС за основните права.

Правосъдни въпроси в Twitter