Sökväg

Effektiv rättskipning

Tillgång till ett effektivt rättssystem är en grundläggande rättighet. Det är också en viktig princip för våra europeiska demokratier och gemensamma författningstraditioner.

Effektiva rättssystem och rättsstatsprincipen

I EU:s agenda för rättsliga frågor till 2020 betonar EU-kommissionen vikten av de nationella rättssystemen och rättsstatsprincipen.

Effektiva nationella rättssystem är mycket viktiga för att värna de värderingar som EU bygger på, genomföra EU-lagstiftningen och stärka det ömsesidiga förtroendet. När en nationell domstol tillämpar EU-lagstiftningen fungerar den som en slags EU-domstol. När EU-rättigheter inte respekteras måste de nationella domstolarna se till att alla får ett fungerande rättsligt skydd. Rätten till ett effektivt rättsmedel finns inskriven i artikel 47 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheternapdf.

Effektiva rättsystem bidrar också till investeringsvänliga förutsättningar, återskapat förtroende, mer förutsägbara regler och hållbar tillväxt. Inom den europeiska planeringsterminen (den årliga cykeln för EU:s samordning av den ekonomiska politiken) har kommissionen därför pekat ut effektivare rättssystem som en viktig förutsättning för strukturreformer. Reformer av rättsväsendet är följaktligen en viktig strukturåtgärd i de EU-länder som omfattas av programmen för ekonomisk anpassning. Underlaget till den europeiska planeringsterminen kommer bland annat från resultattavlan för rättskipningen i EU som innehåller jämförbara uppgifter om kvaliteten, oberoendet och effektiviteten i alla EU-länders rättssystem.

Effektiva rättssystem är också mycket viktiga för att värna rättsstatsprincipen i EU-länderna. Kommissionens ram för rättsstatsprincipen ska hantera framväxande systemhot mot rättsstatsprincipen, särskilt om de nationella mekanismerna för att skydda rättsstaten inte längre räcker till.

Rättsliga frågor på Twitter