Sökväg

Effektiv rättskipning

Tillgång till ett effektivt rättssystem är en grundläggande rättighet. Det är också en viktig princip för våra europeiska demokratier och gemensamma författningstraditioner.

Effektiva rättssystem

Effektiva nationella rättssystem är mycket viktiga för att EU-rätten ska kunna tillämpas ändamålsenligt. Det gäller särskilt den EU-lagstiftning om ekonomiska frågor som bidrar till tillväxten.

När en nationell domstol tillämpar EU-lagstiftningen fungerar den som en slags EU-domstol. När rättigheter enligt EU-rätten inte respekteras måste de nationella domstolarna säkra ett ändamålsenligt rättsligt skydd för alla. Rätten till ett effektivt rättsmedel finns inskriven i artikel 47 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheternapdf.

De nationella domstolarna spelar till exempel en viktig roll vid tillämpningen av den lagstiftning som är ryggraden i den inre marknaden, bland annat EU:s konkurrensregler. Det gäller till exempel elektronisk kommunikation, immaterialrätt, offentlig upphandling och konsument- och miljöskydd.

Brister i ett lands rättssystem är alltså inte bara ett nationellt problem utan kan påverka den inre marknaden och i stort EU:s hela rättssystem som bygger på ömsesidigt förtroende.

Rättsliga frågor på Twitter