Navigacijska pot

Učinkovito pravosodje

Dostop do učinkovitega pravosodnega sistema je zelo pomembna pravica– je eno izmed temeljnih načel evropskih demokracij, zapisano v ustavnem izročilu vseh držav članic Evropske unije.

Učinkovito pravosodje in pravna država

Evropska komisija je v Agendi EU na področju pravosodja za leto 2020 – krepitev zaupanja, mobilnosti in rasti v Uniji poudarila pomen nacionalnih pravosodnih sistemov in pravne države.

Dobro delujoči pravosodni sistemi v državah članicah so ključnega pomena za varovanje vrednot, na katerih temelji EU, izvajanje prava EU in krepitev medsebojnega zaupanja. Kadar nacionalno sodišče uporabi pravo EU, deluje kot „sodišče Unije“. V primeru kršitev pravic, ki jih jamči pravo EU, mora nacionalno sodišče zagotoviti ustrezno sodno varstvo. Pomen pravice do učinkovitega sodnega varstva je poudarjen v členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicahpdf.

Učinkoviti pravosodni sistemi imajo tudi pomembno vlogo pri ustvarjanju ugodnega naložbenega okolja, ponovni vzpostavitvi zaupanja ter zagotavljanju večje regulativne predvidljivosti in trajnostne gospodarske rasti. Komisija je zato opredelila izboljšanje učinkovitosti pravosodnih sistemov v državah članicah kot bistveni del strukturnih reform v okviru evropskega semestra, tj. letnega cikla usklajevanja ekonomskih politik na ravni EU. To je tudi razlog, zakaj so nacionalne reforme pravosodja sestavni del strukturnih komponent v državah članicah, za katere so bili sprejeti programi ekonomskega prilagajanja. Pregled stanja na področju pravosodja v EU je informacijsko orodje, ki v evropskem semestru zagotavlja primerljive podatke o kakovosti, neodvisnosti in učinkovitosti pravosodnih sistemov v vseh državah članicah.

Učinkovit pravosodni sistem je ključen za varstvo pravne države v državah članicah. Okvir za krepitev pravne države, ki ga je sprejela Komisija, je namenjen reševanju porajajočih se sistemskih groženj pravni državi v državi članici, zlasti v primeru, če nacionalne „varovalke pravne države“ takšnih groženj ne odpravljajo učinkovito.

Pravosodne teme na Twitterju