Navigačný riadok

Účinná justícia

Prístup k účinnému súdnemu systému je základným právom, jednou zo základných zásad európskej demokracie, ktorá je zakotvená v ústavných tradíciách spoločných pre všetky členské štáty Európskej únie.

Účinné súdne systémy

Účinné vnútroštátne súdne systémy sú kľúčom k účinnosti celého práva EÚ. Týka sa to najmä hospodárskych právnych predpisov EÚ, ktoré podporujú rast.

Vždy keď vnútroštátny súd uplatňuje právne predpisy EÚ, koná ako súd Únie. V prípade porušenia práv garantovaných právom EÚ, vnútroštátny súd musí poskytnúť účinnú súdnu ochranu pre všetkých. Význam práva na účinný prostriedok nápravy je zakotvený v článku 47 Charty základných práv Európskej únie.pdf

Výstižným príkladom je zásadná úloha vnútroštátnych súdov pri presadzovaní právnych predpisov EÚ, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie jednotného trhu, ako sú pravidlá hospodárskej súťaže EÚ. Týka sa to najmä oblastí, ako napríklad elektronické komunikácie, duševné vlastníctvo, verejné obstarávanie či ochrana spotrebiteľov a životného prostredia.

Nedostatky vo vnútroštátnych súdnych systémoch nie sú teda len problém konkrétneho členského štátu, ale môžu mať dosah aj na fungovanie jednotného trhu a všeobecne celého právneho systému EÚ, ktorý je založený na vzájomnej dôvere.

Témy z oblasti spravodlivosti na Twitteri