Navigačný riadok

Účinná justícia

Prístup k účinnému súdnemu systému je základným právom, jednou zo základných zásad európskej demokracie, ktorá je zakotvená v ústavných tradíciách spoločných pre všetky členské štáty Európskej únie.

Účinné justičné systémy a právny štát

Európska komisia v Programe EÚ v oblasti spravodlivosti na rok 2020 – posilnenie dôvery, mobility a rastu v Únii zdôraznila význam vnútroštátnych justičných systémov a právneho štátu.

Účinné vnútroštátne justičné systémy sú kľúčom k presadzovaniu hodnôt, na ktorých je EÚ založená, k vykonávaniu právnych predpisov EÚ a posilňovaniu vzájomnej dôvery. Vždy keď vnútroštátny súd uplatňuje právne predpisy EÚ, koná ako súd Únie. V prípade porušenia práv garantovaných právom EÚ, vnútroštátny súd musí poskytnúť účinnú súdnu ochranu pre všetkých. Význam práva na účinný prostriedok nápravy je zakotvený v článku 47 Charty základných práv Európskej únie.pdf

Účinné justičné systémy zohrávajú kľúčovú úlohu aj pri vytváraní priaznivého investičného prostredia, obnovovaní dôvery a zabezpečovaní vyššej predvídateľnosti regulačného rámca a udržateľného rastu. Z tohto dôvodu Komisia označila zlepšenie účinnosti justičných systémov v členských štátoch za kľúčový prvok pre štrukturálne reformy v rámci európskeho semestra, ročného cyklu koordinácie hospodárskych politík na úrovni EÚ. Z toho istého dôvodu sa vnútroštátne justičné reformy stali neoddeliteľnou súčasťou štrukturálnych zložiek v členských štátoch, na ktoré sa vzťahujú programy ekonomických úprav. Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície je informačný nástroj, ktorý v rámci postupu európskeho semestra poskytuje komparatívne údaje o kvalite, nezávislosti a účinnosti justičných systémov vo všetkých členských štátoch.

Účinné justičné systémy sú kľúčové pre zabezpečenie právneho štátu v členských štátoch. Cieľom rámca na ochranu právneho štátu, ktorý prijala Komisia, je riešiť vznikajúce systémové hrozby pre právny štát. Osobitne, ak „ochranné opatrenia týkajúce sa právneho štátu“, ktoré existujú na vnútroštátnej úrovni, už nie sú schopné účinne riešiť tieto hrozby.

Témy z oblasti spravodlivosti na Twitteri