Ścieżka nawigacji

Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Dostęp do skutecznego wymiaru sprawiedliwości jest podstawowym prawem, będącym jedną z elementarnych zasad demokracji europejskiej zapisanych w tradycji konstytucyjnej, wspólnej dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Skuteczny wymiar sprawiedliwości i rządy prawa

W agendzie dotyczącej wymiaru sprawiedliwości do 2020 r. – na rzecz wspierania zaufania, mobilności i wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej Komisja podkreśla znaczenie krajowych systemów sprawiedliwości i praworządności.

Skuteczne krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości mają fundamentalne znaczenie dla przestrzegania wartości, na których opiera się UE, oraz dla wdrażania prawa unijnego i wzmocnienia wzajemnego zaufania. Za każdym razem gdy sąd krajowy stosuje prawodawstwo UE, działa jako „sąd unijny". W przypadku gdy zostały naruszone prawa zagwarantowane przepisami UE, sąd krajowy musi wszystkim zapewnić skuteczną ochronę sądową. Znaczenie prawa do skutecznego środka odwoławczego jest zapisane w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiejpdf.

Skuteczne systemy wymiaru sprawiedliwości odgrywają również kluczową rolę w tworzeniu otoczenia przyjaznego inwestycjom, przywracaniu zaufania oraz w zapewnianiu większej przewidywalności regulacyjnej i trwałego wzrostu gospodarczego. Z tego powodu Komisja uważa poprawę skuteczności systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich za kluczowy element reform strukturalnych realizowanych w kontekście europejskiego semestru, rocznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej na poziomie UE. Z tego samego powodu krajowe reformy wymiaru sprawiedliwości stanowią integralną część komponentów strukturalnych w państwach członkowskich objętych programami dostosowań gospodarczych. Unijna tabela wyników wymiaru sprawiedliwości jest narzędziem informacyjnym, które wspomaga realizację europejskiego semestru poprzez zapewnienie porównywalnych danych dotyczących jakości, niezależności i skuteczności systemów wymiaru sprawiedliwości we wszystkich państwach członkowskich.

Skuteczny wymiar sprawiedliwości ma pierwszorzędne znaczenie dla zapewnienia praworządności w państwach członkowskich. Przyjęte przez Komisję Europejską ramy na rzecz praworządności mają na celu zwalczanie systemowych zagrożeń dla praworządności, w szczególności jeśli istniejące na poziomie krajowym gwarancje praworządności nie są już w stanie skutecznie neutralizować tych zagrożeń.

Tematy wymiaru sprawiedliwości na Twitterze