Ścieżka nawigacji

Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Dostęp do skutecznego wymiaru sprawiedliwości jest podstawowym prawem, będącym jedną z podstawowych zasad demokracji europejskiej zapisanych w tradycji konstytucyjnej, wspólnej dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Skuteczne systemy wymiaru sprawiedliwości

Skuteczne krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości mają fundamentalne znaczenie dla skuteczności wszystkich przepisów prawa UE. Dotyczy to szczególnie przepisów w zakresie prawa gospodarczego UE, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego.

Za każdym razem gdy sąd krajowy stosuje prawodawstwo UE, działa jako „sąd unijny". W przypadku gdy zostały naruszone prawa zagwarantowane przepisami UE, sąd krajowy musi wszystkim zapewnić skuteczną ochronę sądową. Znaczenie prawa do skutecznego środka odwoławczego jest zapisane w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiejpdf.

Dobrym przykładem jest kluczowa rola sądów krajowych w egzekwowaniu prawodawstwa UE niezwykle istotnego dla utrzymania jednolitego rynku, takiego jak unijne prawo konkurencji. Szczególnie odnosi się to do takich dziedzin jak łączność elektroniczna, własność intelektualna, zamówienia publiczne oraz ochrona konsumentów i środowiska naturalnego.

Braki w krajowych systemach wymiaru sprawiedliwości są więc nie tylko problem danego państwa członkowskiego, ale mogą wpływać na funkcjonowanie jednolitego rynku oraz, bardziej ogólnie, całego systemu prawnego UE, który opiera się na wzajemnym zaufaniu.

Tematy wymiaru sprawiedliwości na Twitterze