Kruimelpad

Doeltreffende rechtsstelsels

Toegang tot een doeltreffend rechtsstelsel is een essentieel recht. Het is een van de hoekstenen van de Europese democratie en is verankerd in de constitutionele traditie van de EU.

Doeltreffende rechtsstelsels en rechtsstaat

De Europese Commissie heeft in haar EUJustice Agenda for 2020 – Strengthening Trust, Mobility and Growth within the European Union het belang van de nationale rechtsstelsels en het principe van de rechtsstaat beklemtoond.

Doeltreffende nationale rechtsstelsels zijn cruciaal voor het behoud van de waarden waarop de EU berust, voor de handhaving van het EU-recht en voor de versterking van het wederzijds vertrouwen. Wanneer een nationale rechtbank EU-wetgeving toepast, treedt zij op als een "EU-rechtbank". Wanneer het EU-recht niet gerespecteerd wordt, moet de nationale rechtbank voor onze rechten opkomen. Het belang van dit recht op een doeltreffend rechtsstelsel is opgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Uniepdf (artikel 47).

Doeltreffende rechtsstelsels zijn ook van groot belang voor een goed investeringsklimaat, het herstel van het vertrouwen, de rechtszekerheid en duurzame groei. Daarom beschouwt de Commissie de verhoging van de doeltreffendheid van de rechtsstelsels van de lidstaten als een essentieel onderdeel van structurele hervormingen in het kader van het Europees semester, de jaarlijkse cyclus van economische beleidscoördinatie op EU-niveau. Daarom ook zijn nationale justitiële hervormingen integraal deel gaan uitmaken van de structurele elementen in lidstaten die aan economische aanpassingsprogramma’s zijn onderworpen. Het EU-scorebord voor justitie is een hulpmiddel dat in het Europees semester wordt gebruikt om vergelijkende informatie te krijgen over de kwaliteit, onafhankelijkheid en doeltreffendheid van de rechtsstelsels van de lidstaten.

Doeltreffende rechtsstelsels zijn cruciaal voor de handhaving van de rechtsstaat in de lidstaten. Het door de Commissie vastgestelde EU-kader voor de rechtsstaat moet helpen bij de aanpak van systemische bedreigingen van de rechtsstaat, vooral wanneer de nationale waarborgen voor de bescherming van de rechtsstaat te kort lijken te schieten.

Justitie op Twitter