Navigācijas ceļš

Efektīva tiesībaizsardzības sistēma

Efektīvas tiesībaizsardzības sistēmas pieejamība ir būtiskas tiesības, viens no Eiropas demokrātijas pamatprincipiem un ietilpst visām ES dalībvalstīm kopīgajās konstitucionālajās tradīcijās.

Efektīvas tiesībaizsardzības sistēmas

ES tiesību sistēma nevar pastāvēt bez efektīvām valstu tiesībaizsardzības sistēmām. Jo īpaši tas attiecas uz izaugsmi stimulējošo ES regulējumu ekonomikas jomā.

Ikreiz, kad kāda valsts tiesa piemēro ES tiesību aktus, tā rīkojas kā “Savienības tiesa”. Kad netiek ievērotas ES regulējumā garantētās tiesības, valsts tiesām ir visiem jānodrošina efektīva tiesību aizsardzība. Par to, cik svarīga ir efektīva tiesību aizsardzība, liecina fakts, ka tiesības uz šādu aizsardzību ir paredzētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartaspdf 47. pantā.

Uzskatāms piemērs ir valsts tiesu svarīgā loma vienotā tirgus pastāvēšanai nepieciešamo ES tiesību aktu īstenošanā, piemēram, ES konkurences noteikumu piemērošanā. Jo sevišķi tas attiecas uz tādām nozarēm kā elektroniskie sakari, intelektuālais īpašums, publiskais iepirkums, kā arī patērētāju un vides aizsardzība.

Tāpēc valsts tiesībaizsardzības sistēmas trūkumi ir ne vien attiecīgās valsts problēma, bet var ietekmēt visa vienotā tirgus darbību un plašākā nozīmē arī visu ES tiesību sistēmu, kuras pamatā ir savstarpēja uzticēšanās.

Ar tiesiskumu saistīti jautājumi tviterī