Navigācijas ceļš

Efektīvs tiesiskums

Efektīvas tiesībaizsardzības sistēmas pieejamība ir pamattiesība — viens no Eiropas demokrātijas pamatprincipiem, ko saskaņā ar kopīgajām konstitucionālajām tradīcijām ievēro visās ES dalībvalstīs.

Efektīva tiesu sistēma un tiesiskums

ES programma tiesiskuma jomā laikposmam līdz 2020. gadam – uzticēšanās, mobilitātes un izaugsmes stiprināšana Savienībā Eiropas Komisija uzsver valstu sistēmu nozīmi un tiesiskumu.

Efektīvas nacionālās tiesu sistēmas ir izšķirīgi svarīgas, lai saglabātu vērtības, uz kurām balstās ES, lai īstenotu ES tiesību aktus un nostiprinātu savstarpēju uzticēšanos. Ikreiz, kad kāda valsts tiesa piemēro ES tiesību aktus, tā rīkojas kā “Savienības tiesa”. Kad tiek pārkāptas ES tiesību aktos garantētās tiesības, valsts tiesām ir visiem jānodrošina efektīva tiesību aizsardzība. Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību ir paredzētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartaspdf 47. pantā.

Efektīva tiesu sistēma ir arī būtiska, lai radītu ieguldījumiem labvēlīgu vidi un atjaunotu uzticēšanos. Tā gādā par lielāku regulatīvo paredzamību un ilgtspējīgu izaugsmi. Šī iemesla dēļ Komisija nolēma, ka tiesu sistēmu efektivitātes uzlabošana dalībvalstīs ir svarīgs elements strukturālajām reformām Eiropas semestra ietvaros, ikgadējā ciklā ekonomikas politikas koordinēšanai ES līmenī. Šī paša iemesla dēļ tiesu sistēmu reformas valstīs ir kļuvušas par strukturālo elementu neatņemamu daļu dalībvalstīs, uz kurām attiecas ekonomikas korekciju programmas. ES rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā ir informatīvs rīks, kurš arī ir paredzēts Eiropas pusgadam. Tas sniedz salīdzināmus datus par tieslietu sistēmu kvalitāti, neatkarību un efektivitāti visās dalībvalstīs.

Efektīva tiesu sistēma ir izšķirīgi svarīga tiesiskuma aizsardzībai dalībvalstīs. Komisijas pieņemtā Tiesiskuma ietvars mērķis ir atrisināt sistēmiskus draudus tiesiskumam īpaši tad, ja tiesiskuma nodrošināšanas garantijas, kas pastāv valsts līmenī, vairs nevar pietiekami novērst šos draudus.

Ar tiesiskumu saistīti jautājumi tviterī