Navigointipolku

Toimiva oikeudenkäyttö

Kaikkien EU-kansalaisten käytettävissä oleva tehokas oikeusjärjestelmä on keskeinen osa eurooppalaista demokratiaa. Tämä periaate on vahvistettu EU:n jäsenvaltioiden yhteisessä valtiosääntöperinteessä.

Tehokkaat oikeusjärjestelmät ja oikeusvaltioperiaate

Euroopan komission tiedonannossa EU:n oikeusasioiden toimintasuunnitelma vuoteen 2020 – Luottamuksen, liikkuvuuden ja kasvun lujittaminen unionissa korostetaan kansallisten oikeusjärjestelmien ja oikeusvaltioperiaatteen tärkeyttä.

Tehokkaasti toimivilla kansallisilla oikeusjärjestelmillä on tärkeä rooli EU:n arvoperustan ylläpitämisessä, EU-oikeuden täytäntöönpanossa ja keskinäisen luottamuksen vahvistamisessa. Soveltaessaan EU:n lainsäädäntöä kansallinen tuomioistuin toimii unionin tuomioistuimena. Sen on tarjottava tehokas oikeussuoja jokaiselle, jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia on loukattu. Tämän tehokkaita oikeussuojakeinoja koskevan oikeuden keskeinen merkitys on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassapdf (47 artikla).

Tehokkaat oikeusjärjestelmät ovat avainasemassa pyrittäessä luomaan investointien kannalta suotuisia olosuhteita, palauttamaan luottamusta, parantamaan sääntelyn ennustettavuutta ja saamaan aikaan kestävää kasvua. Tästä syystä komissio on määritellyt oikeusjärjestelmien tehokkuuden parantamisen keskeiseksi osaksi rakenneuudistuksia, joita toteutetaan talouspolitiikan EU-ohjausjakson eli vuosittaisen talouspolitiikkojen EU-tason koordinointikierroksen yhteydessä. Samasta syystä myös kansallisten oikeuslaitosten uudistaminen on ollut olennainen osa rakenneuudistuksia niissä jäsenvaltioissa, joissa toteutetaan talouden sopeutusohjelmia. EU:n oikeusalan tulostaulu antaa EU-ohjausjaksolla vertailukelpoista tietoa oikeusjärjestelmien laadusta, riippumattomuudesta ja tehokkuudesta kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehokkaasti toimivilla oikeusjärjestelmillä on ratkaisevan tärkeä rooli oikeusvaltioperiaatteen turvaamisessa jäsenvaltioissa. Komission hyväksymä EU:n oikeusvaltioperiaatetta koskeva toimintakehys on tarkoitettu sovellettavaksi tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on uhattuna järjestelmän tasolla – etenkin silloin, kun uhkiin ei pystytä tuloksellisesti puuttumaan kansallisilla oikeusvaltiotakeilla.

Oikeusasioita Twitterissä