Navigointipolku

Toimiva oikeudenkäyttö

Kaikkien käytettävissä oleva tehokas oikeusjärjestelmä on keskeinen osa eurooppalaista demokratiaa. Tämä periaate on vahvistettu EU:n jäsenvaltioiden yhteisessä valtiosääntöperinteessä.

Tehokkaat oikeusjärjestelmät

Kansallisten oikeusjärjestelmien tehokkuus on ratkaisevan tärkeää koko EU:n lainsäädännön ja erityisesti kasvua edistävän EU:n talouslainsäädännön toimivuuden kannalta.

Aina kun kansallinen tuomioistuin soveltaa EU:n lainsäädäntöä, se toimii "unionin tuomioistuimena". Sen on tarjottava tehokas oikeussuoja jokaiselle, jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia on loukattu. Tämän tehokkaita oikeussuojakeinoja koskevan oikeuden keskeinen merkitys on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassapdf (47 artikla).

Kansallisilla tuomioistuimilla on tärkeä rooli esimerkiksi EU:n kilpailulainsäädännön ja muun sisämarkkinoiden kannalta olennaisen EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa. Näin on etenkin sähköisen viestinnän, teollis- ja tekijänoikeuksien ja julkisten hankintojen alalla sekä ympäristö- ja kuluttajansuoja-asioissa.

Kansallisessa oikeusjärjestelmässä esiintyvät puutteet eivät näin ole vain asianomaisen jäsenvaltion ongelma, vaan ne voivat vaikuttaa sisämarkkinoihin ja yleisesti ottaen koko EU:n oikeusjärjestelmän toimintaan.

Oikeusasioita Twitterissä