Navigatsioonitee

Tõhus õiguskaitse

Juurdepääs tõhusale kohtusüsteemile on tähtis õigus, üks Euroopa demokraatia aluspõhimõtetest, mis on sätestatud kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide põhiseaduslikes tavades.

Tõhusa kohtusüsteemid

Liikmesriikide tõhusad kohtusüsteemid on kogu ELi õiguse tõhususe seisukohast väga olulised. See on nii eelkõige seoses majandust käsitlevate ELi õigusaktidega, mis edendavad majanduskasvu.

Iga kord, kui liikmesriigi kohus kohaldab ELi õigusakte, tegutseb ta „liidu kohtuna”. Juhul kui ELi õigusaktidega tagatud õigusi rikutakse, peab liikmesriigi kohus osutama tõhusat õiguskaitset kõigile asjaosalistele. Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta pdf artiklis 47.

Parimaks näiteks on liikmesriikide kohtute oluline roll ühtse turu säilitamisega seotud ELi õigusaktide (nt ELi konkurentsialased õigusaktid) täitmise tagamisel. See kehtib eelkõige selliste valdkondade puhul nagu elektrooniline side, intellektuaalomand, riigihanked ning tarbija- ja keskkonnakaitse.

Puudused liikmesriikide kohtusüsteemides ei ole seega probleemiks mitte üksnes asjaomasele liikmesriigile, vaid need võivad mõjutada ka ühtse turu toimimist ning kogu vastastikusel usaldusel põhinevat ELi õigussüsteemi laiemalt.

Õigusteemad Twitteris