Navigatsioonitee

Tõhus õiguskaitse

Juurdepääs tõhusale kohtusüsteemile on väga oluline õigus, üks Euroopa demokraatia aluspõhimõtetest, mis sisaldub kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide põhiseaduslikes tavades.

Tõhusad kohtusüsteemid ja õigusriik

ELi õigusalases tegevuskavas aastaks 2020 alapealkirjaga „Usalduse, liikuvuse ja majanduskasvu suurendamine Euroopa Liidus” rõhutab Euroopa Komisjon riiklike kohtusüsteemide ja õigusriigi olulisust.

Tõhusad riiklikud õigussüsteemid on väga olulised Euroopa Liidu alusväärtuste hoidmisel, ELi õiguse rakendamisel ja vastastikuse usalduse tugevdamisel. Iga kord, kui liikmesriigi kohus kohaldab ELi õigusakte, tegutseb ta „ELi kohtuna”. Juhul kui ELi õigusaktidega tagatud õigusi rikutakse, peab liikmesriigi kohus osutama tõhusat õiguskaitset kõigile asjaosalistele. Õigus tõhusale õiguskaitsele on sätestatud ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartapdf artiklis 47.

Tõhusal kohtusüsteemil on tähtis roll ka investeerimissõbraliku keskkonna loomisel, usalduse taastamisel, suurema õigusalase prognoositavuse ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamisel. Seepärast peab Euroopa Komisjon just liikmesriikide õigussüsteemide tõhusamaks muutmist võtmeteguriks Euroopa poolaasta (kaks korda aastas toimuv majanduspoliitika kooskõlastamine ELi tasandil) juurde kuuluvate struktuurireformide läbiviimisel. Samal põhjusel on siseriiklikud kohtureformid saanud lahutamatuks osaks makromajanduslikku kohandamisprogrammi rakendavate riikide struktuurireformidest. ELi õigusemõistmise tulemustabel on teabevahend, mis aitab Euroopa poolaasta majandustsükli jooksul silma peal hoida liikmesriikide kohtusüsteemidel, pakkudes võrreldavaid andmeid nende kvaliteedi, sõltumatuse ja tulemuslikkuse kohta.

Tõhusatel kohtusüsteemidel on võtmeroll õigusriigi põhimõtete hoidmisel ja kaitsmisel liikmesriikides. Euroopa Komisjon on vastu võtnud õigusriigi raamistiku, mille eesmärk on õigel ajal tähele panna võimalikku süsteemset ohtu õigusriigi põhimõtete järgimisele, eelkõige olukordades, kus nende põhimõtete kaitsmiseks liikmesriigis ette nähtud vahendid ei tundu mingil põhjusel toimivat.

Õigusteemad Twitteris