Διαδρομή πλοήγησης

Αποτελεσματική δικαιοσύνη

Η πρόσβαση σε ένα αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα αποτελεί βασικό δικαίωμα και θεμελιώδη αρχή κάθε ευρωπαϊκής δημοκρατίας, και είναι βαθιά ριζωμένη στις κοινές συνταγματικές παραδόσεις όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποτελεσματικά δικαστικά συστήματα

Η αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα του συνόλου της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτό αφορά κυρίως τις οικονομικές νομοθετικές ρυθμίσεις της ΕΕ που συμβάλλουν στην ανάπτυξη.

Κάθε φορά που ένα εθνικό δικαστήριο εφαρμόζει τη νομοθεσία της ΕΕ, ενεργεί ως «ενωσιακό δικαστήριο». Όταν παραβιάζονται δικαιώματα που κατοχυρώνονται από το δίκαιο της ΕΕ, το εθνικό δικαστήριο οφείλει να παρέχει αποτελεσματική δικαστική προστασία σε όλους. Η σημασία του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής κατοχυρώνεται από το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.pdf

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ο ουσιώδης ρόλος των εθνικών δικαστηρίων στην επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ενιαίας αγοράς, όπως η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Αυτό ισχύει ιδίως σε τομείς όπως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η διανοητική ιδιοκτησία, οι δημόσιες συμβάσεις και η προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Συνεπώς, οι αδυναμίες των εθνικών δικαστικών συστημάτων δεν αποτελούν πρόβλημα μόνο για ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, αλλά μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της ίδιας της ενιαίας αγοράς και, γενικότερα, όλου του ευρωπαϊκού νομικού συστήματος, το οποίο στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Θέματα δικαιοσύνης στο Twitter