Διαδρομή πλοήγησης

Αποτελεσματική δικαιοσύνη

Η πρόσβαση σε ένα αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα αποτελεί βασικό δικαίωμα, καθώς και θεμελιώδη αρχή κάθε ευρωπαϊκής δημοκρατίας βαθιά ριζωμένη στις κοινές συνταγματικές παραδόσεις όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποτελεσματικά δικαστικά συστήματα και κράτος δικαίου

Στο θεματολόγιο της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2020 - Ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της κινητικότητας και της ανάπτυξης εντός της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε τη σημασία των εθνικών δικαστικών συστημάτων και του κράτους δικαίου.

Η αποτελεσματικότητα των εθνικών δικαστικών συστημάτων έχει καθοριστική σημασία για τον σεβασμό των αξιών στις οποίες βασίζεται η ΕΕ, για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και για την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Κάθε φορά που ένα εθνικό δικαστήριο εφαρμόζει τη νομοθεσία της ΕΕ, ενεργεί ως «ενωσιακό δικαστήριο». Όταν παραβιάζονται δικαιώματα που διασφαλίζονται από το δίκαιο της ΕΕ, το εθνικό δικαστήριο πρέπει να παρέχει αποτελεσματική δικαστική προστασία σε όλους. Η σημασία του δικαιώματος αποτελεσματικής προσφυγής κατοχυρώνεται από το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.pdf

Τα αποτελεσματικά συστήματα δικαιοσύνης διαδραματίζουν επίσης βασικό ρόλο στη δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος, στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, καθώς και στην εξασφάλιση μεγαλύτερης κανονιστικής προβλεψιμότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δικαστικών συστημάτων στα κράτη μέλη χαρακτηρίστηκε από την Επιτροπή ως βασική συνιστώσα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δηλαδή του ετήσιου κύκλου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ. Για τον ίδιο λόγο, οι εθνικές δικαστικές μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει επίσης αναπόσπαστο τμήμα των διαρθρωτικών συνιστωσών των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζονται προγράμματα οικονομικής προσαρμογής. Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης είναι ένα εργαλείο πληροφόρησης το οποίο τροφοδοτεί το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο παρέχοντας συγκριτικά δεδομένα σχετικά με την ποιότητα, την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα των δικαστικών συστημάτων σε όλα τα κράτη μέλη.

Η ύπαρξη αποτελεσματικών δικαστικών συστημάτων είναι καθοριστική για τη διαφύλαξη του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη. Το πλαίσιο του κράτους δικαίου που ενέκρινε η Επιτροπή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση νεοεμφανιζόμενων συστημικών απειλών κατά του κράτους δικαίου, ιδίως σε περιπτώσεις που «οι ασφαλιστικές δικλείδες του κράτους δικαίου» που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο δεν είναι πλέον σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις εν λόγω απειλές.

Θέματα δικαιοσύνης στο Twitter