Sti

Et effektivt retssystem

Adgangen til et effektivt retssystem er en af vores grundlæggende rettigheder. Det er også en af grundstenene i vores europæiske demokratier og EU-landenes fælles forfatningsmæssige traditioner.

Effektive retssystemer

Effektive nationale retssystemer er afgørende for, at EU’s lovgivning kan få den nødvendige gennemslagskraft. Det gælder navnlig EU’s økonomiske lovgivning, der er med til at skabe vækst.

Når en national domstol anvender EU-lovgivningen, fungerer den som en slags EU-domstol. Når rettigheder, der er garanteret i EU-retten, er blevet krænket, skal den nationale domstol sikre en effektiv retsbeskyttelse for alle. Denne ret til effektive retsmidler er sikret i artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettighederpdf.

De nationale domstole spiller f.eks.en vigtig rolle med hensyn til at håndhæve de EU-regler, der er rygraden i det indre marked, bl.a. EU’s konkurrenceregler. Det gælder navnlig for elektronisk kommunikation, intellektuel ejendomsret, offentlige indkøb og forbruger- og miljøbeskyttelse.

Mangler i de nationale retssystemer er altså ikke kun et problem for et givent medlemsland, men kan påvirke det indre marked og mere generelt hele EU’s retssystem, der er baseret på gensidig tillid.

Retlige anliggender på Twitter