Sti

Et effektivt retssystem

Adgangen til et effektivt retssystem er en af vores grundlæggende rettigheder. Det er også en af grundstenene i vores europæiske demokratier og EU-landenes fælles forfatningsmæssige traditioner.

Effektive retssystemer og retsstaten

Europa-Kommissionen understregede i EU's dagsorden for retlige anliggender i 2020 – Øget tillid, mobilitet og vækst i Unionen betydningen af nationale retssystemer og retsstaten.

Effektive nationale retssystemer er afgørende for at bevare de værdier, som EU bygger på, gennemføre EU-lovgivningen og styrke den gensidige tillid. Når en national domstol anvender EU-lovgivningen, fungerer den som en slags EU-domstol. Når rettigheder, der er garanteret i EU-retten, er blevet krænket, skal den nationale domstol sikre en effektiv retsbeskyttelse for alle. Denne ret til effektive retsmidler er sikret i artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.pdf

Effektive retssystemer spiller også en afgørende rolle i at skabe et investeringsvenligt miljø, genoprette tilliden, sikre større forudsigelighed i reguleringen og skabe bæredygtig vækst. Derfor har Kommissionen udpeget forbedring af effektiviteten i medlemslandenes retssystemer som et nøgleelement for strukturreformer i det europæiske semester, den årlige cyklus for koordinering af de økonomiske politikker på EU-niveau. Af samme grund er nationale retsreformer blevet en integreret del af de strukturelle elementer i medlemslandene, som er underlagt økonomiske tilpasningsprogrammer. EU's resultattavle for retsområdet er et informationsværktøj, som bidrager til det europæiske semester ved at sørge for sammenlignelige data om retssystemernes kvalitet, uafhængighed og effektivitet i alle medlemslandene.

Effektive retssystemer er vigtige for at sikre retsstatsprincippet i alle medlemslande. Rammen for retsstatsprincippet, som er vedtaget af Kommissionen, skal håndtere nye systematiske trusler mod retsstaten, særligt når de nationale "foranstaltninger til beskyttelse af retsstatsprincippet" ikke længere ser ud til at være i stand til at håndtere disse trusler effektivt.

Retlige anliggender på Twitter