Cesta

Účinné soudní systémy

Přístup k účinně fungujícímu soudnictví je základním právem – jednou ze základních zásad evropské demokracie zakotvenou v ústavních tradicích všech členských států Evropské unie.

Efektivní soudní systémy a právní stát

Evropská komise ve svém dokumentu Agenda EU v oblasti spravedlnosti do roku 2020 – Posílit důvěru, mobilitu a růst v Unii zdůraznila význam vnitrostátních soudních systémů a právního státu.

Účinné vnitrostátní systémy soudnictví jsou stěžejní pro prosazování hodnot, na nichž je EU založena, pro provádění práva EU a posilování vzájemné důvěry. Ve všech případech, kdy vnitrostátní soud uplatňuje právní předpis EU, je považován za soud unijní. Pokud byla práva vyplývající z právních předpisů EU porušena, vnitrostátní soud musí všem zajistit účinnou soudní ochranu. Význam tohoto práva pro účinnou právní ochranu je zakotven v článku 47 Listiny základních práv Evropské uniepdf.

Účinné systémy soudnictví rovněž hrají klíčovou úlohu při vytváření prostředí příznivého pro investice, při obnovování důvěry, zajišťování větší předvídatelnosti regulace a udržitelného růstu. Proto Komise označila v rámci evropského semestru (ročního cyklu koordinace hospodářských politik na úrovni EU) zvýšení účinnosti systémů soudnictví v členských státech za klíčovou složku strukturálních reforem. Ze stejných důvodů jsou vnitrostátní reformy soudnictví také nedílnou součástí strukturálních složek v členských státech, na něž se vztahují ekonomické ozdravné programy. Srovnávací přehled EU o soudnictví je informační nástroj, z něhož Komise získává důležité informace, které využívá během evropského semestru. Nástroj poskytuje porovnatelné údaje o kvalitě, nezávislosti a účinnosti systémů soudnictví všech členských států.

Dobře fungující soudnictví má zásadní význam pro ochranu systémů právního státu v členských státech. Rámec právního státu přijatý Komisí se zaměří na řešení vznikajících systémových rizik v této oblasti. Zejména pokud záruky právního státu existující na vnitrostátní úrovni již nadále nebudou k účinnému řešení těchto rizik postačovat.

Justiční témata na Twitteru