Cesta

Efektivní justice

Přístup k účinně fungujícímu soudnictví je základním právem, jednou ze základních zásad evropské demokracie zakotvenou v ústavních tradicích všech členských států Evropské unie.

Účinné soudní systémy

Účinné vnitrostátní justiční systémy jsou předpokladem účinnosti všech právních předpisů EU. Patří sem především hospodářské předpisy Evropské unie, které přispívají k růstu.

Kdykoli vnitrostátní soud uplatňuje právní předpis EU, je považován za soud unijní. Pokud byla práva vyplývající z právních předpisů EU porušena, vnitrostátní soud musí všem zajistit účinnou soudní ochranu. Důležitost tohoto práva pro účinnou právní ochranu je zakotvena v článku 47 Listiny základních práv Evropské uniepdf.

Úloha vnitrostátních soudů je velmi důležitá například při vymáhání právních předpisů EU v zájmu řádného fungování jednotného trhu – například vymáhání předpisů EU o hospodářské soutěži. To se vztahuje zejména na takové oblasti, jako je elektronická komunikace, práva duševního vlastnictví, veřejné zakázky a ochrana spotřebitele a životního prostředí.

Nedostatky ve vnitrostátních soudních systémech jsou tedy nejen problémem pro daný členský stát, ale mohou třeba ovlivnit fungování jednotného trhu a na obecnější úrovni celý právní systém EU, který je založen na vzájemné důvěře.

Justiční témata na Twitteru