Навигационна пътека

Ефективно правосъдие

Достъпът до ефективна съдебна система е основно право — един от основополагащите принципи на европейската демокрация, залегнал в конституционните традиции, общи за всички държави — членки на Европейския съюз.

Ефективни съдебни системи и принципи на правовата държава

В Програмата на ЕС в областта на правосъдието за 2020 г. — укрепване на доверието, мобилността и растежа в Европейския съюз Европейската комисия подчерта важността на националните съдебни системи и принципите на правовата държава.

Ефективните национални съдебни системи са от първостепенно значение за отстояване на ценностите, на които се основава ЕС, за прилагане на правото на ЕС и за укрепване на взаимното доверие. Когато даден национален съд прилага законодателството на ЕС, той действа като „Съд на Европейския съюз“. При нарушаване на правата, гарантирани от законодателството на ЕС, националният съд трябва да предостави ефективна съдебна защита за всички. Значението на правото на ефективна правна защита е залегнало в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюзpdf.

Ефективните съдебни системи също играят ключова роля в създаването на благоприятна за инвестициите среда, възстановяване на доверието, осигуряване на по-добра предвидимост и устойчив растеж. По тази причина подобряването на ефективността на съдебните системи в държавите членки е определено от Комисията като ключов елемент за структурни реформи в рамките на европейския семестър — годишния цикъл на координация на икономическите политики на равнище ЕС. Поради същата причина националните съдебни реформи се превърнаха в неделима част от структурните елементи на програмите за икономически реформи в държавите членки. Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието е инструмент за информация, която се включва в европейския семестър, предоставяйки сравнителни данни за качеството, независимостта и ефикасността на правосъдните системи във всички държави членки.

Ефективните съдебни системи са от решаващо значение за гарантиране на принципите на правовата държава в държавите членки. Рамката в областта на правовата държава, приета от Комисията, е насочена към справяне със системните заплахи за правовата държава, особено ако „гаранциите за спазване на принципите на правовата държава“, съществуващи на национално равнище, не са достатъчни за отстраняване на тези заплахи.

Правосъдни въпроси в Twitter