Навигационна пътека

Ефективно правосъдие

Достъпът до ефективна съдебна система е основно право — един от основополагащите принципи на европейската демокрация, залегнал в конституционните традиции, общи за всички държави — членки на Европейския съюз.

Ефективни съдебни системи

Ефективните национални съдебни системи са от съществено значение за ефективността на правото на ЕС. Това се отнася особено за икономическите закони на ЕС, които допринасят за растежа.

Когато даден национален съд прилага законодателството на ЕС, той действа като „Съд на Европейския съюз“. При нарушаване на правата, гарантирани от законодателството на ЕС, националният съд трябва да предостави ефективна съдебна защита за всички. Значението на правото на ефективна правна защита е залегнало в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюзpdf.

Националните съдилища играят изключително важна роля за прилагане на законодателството на ЕС от ключово значение за съществуването на единния пазар, като например законите на ЕС за конкуренцията. Това важи особено за области като електронните съобщения, интелектуалната собственост, обществените поръчки и защитата на потребителите и околната среда.

Ето защо недостатъците на националните съдебни системи са проблем не само за определена държава членка, но могат да засегнат функционирането на единния пазар и цялата правна система на ЕС, основана на взаимно доверие.

Правосъдни въпроси в Twitter