Sökväg

Romerna i EU

Romska barn © EU/Reporters

EU:s institutioner och alla EU-länder har ett gemensamt ansvar för att förbättra livet för de romer som bor i EU.

Romerna är den största etniska minoriteten i EU.  Det finns uppskattningsvis 10–12 miljoner romer i Europa. Cirka 6 miljoner av dem bor i EU och de flesta är också EU-medborgare. Många romer i EU drabbas av fördomar och social utestängning, trots att diskriminering är förbjudet här.

Vilka är romerna?

Romer är det samlingsbegrepp som vanligtvis används i EU:s dokument och diskussioner. Det omfattar dock vitt skilda grupper som romer, resande, manouche, ashkali och sinter.

Ett gemensamt ansvar

EU har under lång tid framhållit att romerna måste integreras bättre (se meddelandet om integreringen av romerna i samhället och i näringslivet från 2010), men mycket återstår att göra. EU:s institutioner och alla EU-länder har ett gemensamt ansvar för detta.

I ett meddelande från 2011 uppmanade EU-kommissionen medlemsländerna att ta fram nationella strategier för romernas integrering med konkreta strategier och åtgärder (meddelande om en EU-ram för nationella strategier för integrering av romer fram till 2020).

Alla länderna har tagit fram strategier för romerna eller andra integrationsåtgärder som har bedömts av EU-kommissionen i ett meddelande från 2012 (nationella strategier för integreringen av romer: ett första steg i genomförandet av EU-ramen). Ministerrådet antog en rekommendation om verkningsfulla åtgärder för integrering av romer i medlemsländerna den 9 december 2013.

I utvärderingsrapporten från 2013 fokuserade kommissionen framför allt på de strukturella förutsättningar som behövs i varje land (framsteg i genomförandet av nationella strategier för integrering av romer). I de rapporter som ska publiceras varje år fram till 2020 ingår uppgifter från varje land, icke-statliga organisationer, internationella organisationer och EU:s byrå för grundläggande rättigheter. I rapporten för 2014pdf(611 kB) Visa översättning av föregående länk  tittar man på de totala framstegen på alla viktiga områden. Meddelandet från 2015pdf(353 kB) Visa översättning av föregående länk  är främst inriktat på de strukturella förutsättningar som krävs för att man verkligen ska kunna genomföra strategierna. Enligt meddelandet är de (reviderade) nationella strategierna för integrering av romer nu klart bättre anpassade till EU:s finansieringsinstrument. Mer måste dock göras för att bekämpa diskriminering och antiziganism. Vi måste omvandla befintliga samordningsstrukturer till effektiva och inkluderande samordningsmekanismer, där det civila samhället och nationella, regionala och lokala myndigheter deltar med tydligt fokus på den lokala nivån och uppföljning av resultaten.

Inom dialogen om Europa 2020 betonar kommissionen att vi måste arbeta hårdare för att integrera romerna i EU.

Här hittar du EU-dokument om romerna.

”Vår dröm”Dokumentär i fem delar som spelats in i fem länder i Central- och Östeuropa.

Rättsliga frågor på Twitter