Navigačný riadok

EÚ a Rómovia

Rómske deti © Európska únia/Spravodajcovia

Európske inštitúcie a všetky krajiny EÚ sú spoločne zodpovedné za zlepšenie života rómskych občanov EÚ.

Rómovia sú najväčšou etnickou menšinou v Európe.  V Európe žije približne 10 až 12 miliónov Rómov, z toho 6 miliónov v EÚ. Väčšina z nich je občanmi EÚ. Mnohí Rómovia v EÚ sú obeťami predsudkov a sociálneho vylúčenia napriek tomu, že krajiny EÚ diskrimináciu zakázali.

Kto sú Rómovia?

Pojem Rómovia sa vo všeobecnosti používa v politických dokumentoch a diskusiách EÚ, hoci zahŕňa rôzne skupiny, ktoré sa označujú ako Rómovia, Cigáni, kočovníci, Manuš, Aškali, Sinti a Bojáš.

Spoločná zodpovednosť

EÚ v minulosti opakovane zdôraznila potrebu lepšej integrácie Rómov (pozri oznámenie o hospodárskej a sociálnej integrácii Rómov v Európe z roku 2010). Je však potrebné urobiť viac. Európske inštitúcie a všetky krajiny EÚ majú spoločnú zodpovednosť, pokiaľ ide o dosiahnutie zmien.

V roku 2011 Európska komisia prijala oznámenie s cieľom podnietiť vytváranie národných stratégií integrácie Rómov zahŕňajúce konkrétne politiky a opatrenia, ktoré je potrebné prijať (oznámenie o rámci EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020).

Každá krajina vypracovala stratégiu integrácie Rómov alebo súbor integrovaných politických opatrení, ktoré Európska komisia posúdila v oznámení z roku 2012 (Národné stratégie integrácie Rómov: prvý krok pri implementácii rámca EÚ). Európska rada prijala 9. decembra 2013 odporúčanie o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch.

Hodnotiaca správa z roku 2013 (Kroky vpred pri implementácii vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov) sa osobitne zamerala na štrukturálne podmienky, ktoré sú potrebné v jednotlivých krajinách. Tieto ročné správy (do roku 2020) vychádzajú z informácií, ktoré poskytli jednotlivé krajiny, mimovládne organizácie, medzinárodné organizácie a Agentúra EÚ pre základné práva (FRA). Správa za rok 2014pdf(611 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  sa zameriava na celkový pokrok vo všetkých kľúčových oblastiach. Oznámenie z roku 2015pdf(353 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  sa zameriava na štrukturálne podmienky úspešného vykonania a identifikuje zlepšenia, pokiaľ ide o zosúladenie (revidovaných) národných stratégií integrácie Rómov s nástrojmi financovania EÚ. Je však potrebné vyvinúť ďalšie úsilie v boji proti diskriminácii, neznášanlivosti voči Rómom a premeniť existujúce koordinačné štruktúry na efektívne a inkluzívne mechanizmy spolupráce s občianskou spoločnosťou a národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi s jasným zameraním na vykonávanie a monitorovanie výsledkov na miestnej úrovni.

V rámci dialógu Európa 2020 Európska komisia zdôrazňuje, že je potrebné ďalšie úsilie na dosiahnutie integrácie Rómov.

Tu nájdete všetky dokumenty týkajúce sa boja proti diskriminácii Rómov.

Náš senpäťdielny dokumentárny film natočený v piatich krajinách strednej a východnej Európy.

Témy z oblasti spravodlivosti na Twitteri