Ścieżka nawigacji

UE a Romowie

Dzieci romskie © European Union/Reporters

Instytucje europejskie i kraje UE wspólnie odpowiadają za poprawę sytuacji Romów, którzy są obywatelami UE.

Ludność romska jest największą mniejszością etniczną w Europie.  Według szacunkowych danych w całej Europie mniejszość ta liczy 10–12 mln osób, z czego około 6 mln mieszka w samej Unii Europejskiej – większość z nich to obywatele UE. Wielu Romów w Unii pada ofiarą uprzedzeń i wykluczenia społecznego, mimo że kraje UE wprowadziły zakaz dyskryminacji.

Kim są Romowie?

„Romowie” to termin powszechnie używany w dokumentach UE i dyskusjach politycznych, który w rzeczywistości obejmuje wiele różnych grup ludności określanych nie tylko mianem Romów, ale też Cyganów, Podróżników, Manuszy, Aszkali, Sinti, Bojaszy itp.

Wspólna odpowiedzialność

UE od dawna podkreśla konieczność lepszej integracji Romów (zob. komunikat z 2010 r.: „Integracja społeczna i gospodarcza Romów w Europie”), ale wiele jeszcze pozostaje do zrobienia. Instytucje europejskie i kraje UE wspólnie ponoszą odpowiedzialność za zmianę sytuacji Romów.

W 2011 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat wzywający do opracowania krajowych strategii integracji Romów, w których określone zostałyby konkretne działania, jakie należy podjąć, i wyznaczony konkretny kierunek polityki w tej dziedzinie (komunikat pt. „Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r.”).

Każdy kraj przygotował swoją strategię na rzecz Romów, czyli szereg powiązanych ze sobą działań politycznych, które następnie oceniła Komisja Europejska w komunikacie przyjętym w 2012 r. (Krajowe strategie integracji Romów: pierwszy etap wdrażania unijnych ram). 9 grudnia 2013 r. Rada Europejska przyjęła zalecenie w sprawie skutecznych środków integracji Romów w państwach członkowskich.

W sprawozdaniu oceniającym z 2013 r. („Postępy we wdrażaniu krajowych strategii integracji Romów”) Komisja podkreśliła przede wszystkim konieczność stworzenia w każdym kraju odpowiednich struktur, które umożliwią skuteczne wdrożenie strategii. Zobowiązała się również do przedstawiania rocznych sprawozdań (do roku 2020) w oparciu o informacje dostarczone przez każdy kraj, organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe i Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA). W sprawozdaniu z 2014 r.pdf(611 kB) Wybierz wersję językową tego linka  omówiono postępy we wszystkich kluczowych dziedzinach. W komunikacie z 2015 r.pdf(353 kB) Wybierz wersję językową tego linka , który dotyczy przede wszystkim warunków niezbędnych do skutecznego wdrożenia strategii, stwierdzono, że (poprawione) krajowe strategie integracji Romów zostały lepiej przystosowane do unijnych instrumentów finansowania. Należy jednak kontynuować walkę z dyskryminacją i wrogością wobec Romów. Istniejące struktury koordynacyjne muszą zostać ponadto przekształcone w skuteczne mechanizmy współpracy oparte na integracji, które będą działać przy zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz władz krajowych, regionalnych i lokalnych oraz które będą kłaść wyraźny nacisk na wdrażanie strategii na szczeblu lokalnym i monitorowanie rezultatów.

W kontekście rozmów, które są prowadzone w związku ze strategią „Europa 2020”, Komisja Europejska podkreśla konieczność podejmowania dalszych wysiłków w celu integracji Romów.

Tutaj można znaleźć wszystkie dokumenty o tematyce związanej z ludnością romską.

Nasze marzeniaFilm dokumentalny w pięciu odcinkach, nakręcony w pięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Tematy wymiaru sprawiedliwości na Twitterze