Navigācijas ceļš

ES un romi

Romu bērni © Eiropas Savienība/Reporters

Eiropas Savienības (ES) iestādes un visas ES valstis kopā atbild par to, lai uzlabotu dzīvi ES romu tautības iedzīvotājiem.

Romi ir Eiropas lielākā etniskā minoritāte.  Tiek lēsts, ka visā Eiropā ir 10–12 miljoni romu, no tiem apmēram 6 miljoni dzīvo ES valstīs. Daudzi romi ES cieš no aizspriedumiem un sociālās atstumtības, neraugoties uz to, ka ES valstīs diskriminācija ir aizliegta.

Kas ir romi?

Romi ir termins, ko parasti lieto ES politikas dokumentos un diskusijās. Tas ietver dažādas grupas, ko dēvē dažādos vārdos, piemēram, par čigāniem, traveleriem, manušiem, aškaliem, sintiem, bojašiem.

Kopīga atbildība

ES jau sen ir uzsvērusi, ka jāuzlabo romu integrācija (sk. 2010. gada Paziņojumu par romu ekonomisko un sociālo integrāciju Eiropā), taču ar to vien nepietiek. Eiropas iestādes un ES dalībvalstis visas kopā ir atbildīgas par šo pārmaiņu norisi.

Eiropas Komisija 2011. gadā pieņēma paziņojumu, kurā mudina valstis izstrādāt savas romu integrēšanas stratēģijas, kurās būtu izvērsta konkrēta politika un norādīti veicamie pasākumi (Paziņojums par ES satvaru valstu stratēģijām romu integrācijai līdz 2020. gadam).

Katra valsts izveidoja romu integrācijas stratēģiju vai politikas pasākumu kopumu, ko Eiropas Komisija novērtēja savā 2012. gada paziņojumā “Romu integrācijas valstu stratēģijas: pirmais solis ES programmas īstenošanā”. Eiropadome 2013. gada 9. decembrī pieņēma ieteikumu par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs.

2013. gada novērtējuma ziņojumā (“Romu integrācijas valstu stratēģiju īstenošanā veiktie pasākumi”) tika analizēti tieši strukturālie priekšnoteikumi, kas jāizveido katrā valstī. Šajos gada ziņojumos (līdz 2020. gadam) izmanto informāciju, ko sniedz katra valsts, NVO, starptautiskās organizācijas un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra. 2014. gada ziņojumāpdf(611 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  aplūkoti galvenajās jomās gūtie vispārīgie panākumi. 2015. gada paziņojumspdf(353 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  galvenokārt pievēršas strukturālajiem priekšnoteikumiem, kas jāizpilda, lai varētu sekmīgi ieviest stratēģijas. Tajā ir atzīts, ka nacionālās (pārskatītās) romu integrācijas stratēģijas nu ir labāk pielāgotas ES finansēšanas instrumentiem. Tomēr ir jādara vairāk, lai cīnītos pret diskrimināciju un negatīvo attieksmi pret čigāniem un pašreizējās koordinācijas struktūras pārvērstu efektīvos un iekļaujošos sadarbības mehānismos, kuros iesaistīta pilsoniskā sabiedrība un valsts iestādes, reģionālās un vietējās pašvaldības, skaidri pievēršoties īstenošanai vietējā līmenī un rezultātu pārbaudei.

Risinot dialogu saistībā ar stratēģiju “Eiropa 2020”, Eiropas Komisija uzsver, ka jācenšas darīt vēl vairāk, lai panāktu romu integrāciju.

Šeit atrodami visi dokumenti par romiem.

"Mūsu sapnis"dokumentālā filma piecās daļās, filmēta piecās Viduseiropas un Austrumeiropas valstīs.

Ar tiesiskumu saistīti jautājumi tviterī