Navigacijski put

EU i Romi

Romska djeca © Europska unija / Reporters

Europske institucije i sve države članice zajednički su odgovorne za poboljšanje života Roma u Europskoj uniji.

Romi su najveća etnička manjina u Europi.  Procjenjuje se da ih u cijeloj Europi ima 10 – 12 milijuna, od čega ih šest milijuna živi u EU-u i većinom su državljani država članica EU-a. Unatoč činjenici da je u državama članicama EU-a zabranjena diskriminacija, mnogi Romi u EU-u žrtve su predrasuda i društvene isključenosti.

Tko su Romi?

Pojam „Romi” najčešće se koristi u dokumentima i raspravama o politikama EU-a, iako se odnosi na razne skupine ljudi poput Roma, Cigana, Putnika, Manuša, Aškalija, Sinta i Bojaša.

Zajednička odgovornost

EU već dugo upozorava na potrebu za boljom integracijom Roma (vidi Komunikaciju o gospodarskoj i društvenoj integraciji Roma u Europi iz 2010.), ali potrebno je učiniti još više. Europske institucije i sve države članice zajednički su odgovorne za poboljšanje te situacije.

Europska komisija donijela je 2011. Komunikaciju kojom se potiče razvoj nacionalnih strategija integracije Roma, uz podroban opis konkretnih politika i mjera koje treba poduzeti (Komunikacija o Okviru EU-a za nacionalne strategije integracije Roma do 2020.).

Svaka zemlja razvila je svoju strategiju za Rome ili skup integriranih političkih mjera koje je Europska komisija ocijenila u Komunikaciji donesenoj 2012. (Nacionalne strategije integracije Roma: prvi korak provedbe Okvira EU-a). Europsko vijeće donijelo je 9. prosinca 2013. preporuku o učinkovitim mjerama integracije Roma u državama članicama.

Izvješće o procjeni iz 2013. (Napredak u provedbi nacionalnih strategija integracije Roma) usmjereno je posebno na strukturne preduvjete potrebne u svakoj pojedinoj zemlji. U tim godišnjim izvješćima (do 2020.) upotrebljavaju se podaci koje dostave zemlje, nevladine organizacije, međunarodne organizacije i Agencija EU-a za temeljna prava (FRA). U izvješću iz 2014.pdf(611 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice  razmatra se ukupan napredak u svim ključnim područjima. U Komunikaciji iz 2015.pdf(353 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice , usmjerenoj na strukturne preduvjete za uspješnu provedbu, utvrđena su poboljšanja usklađenosti (revidiranih) nacionalnih strategija integracije Roma s instrumentima EU-a za financiranje, ali potrebni su daljnji napori u borbi protiv diskriminacije i nesnošljivosti prema Romima te u preoblikovanju postojećih koordinacijskih struktura u učinkovite i uključive mehanizme suradnje koji će uključivati civilno društvo i nacionalna, regionalna i lokalna tijela, uz jasnu usredotočenost na provedbu i praćenje rezultata na lokalnoj razini.

U okviru dijaloga Europa 2020., Europska komisija naglašava da su potrebni daljnji napori da bi se postigla uključenost Roma.

Ovdje se nalaze svi dokumenti koji se odnose na Rome.

Naš sanDokumentarni film u pet dijelova, snimljen u pet zemalja središnje i istočne Europe.

Pravosudne teme na Twitteru