Navigatsioonitee

EL ja romad

Roma lapsed © European Union/Reporters

Euroopa institutsioonidel ja kõigil ELi liikmesriikidel lasub ühine kohustus parandada ELi kodanikest romade elu.

Romad on Euroopa suurim etniline vähemus.  Euroopas elab hinnanguliselt 10–12 miljonit romat, kellest umbes kuus miljonit elab ELis ning enamus neist on ka ELi kodanikud. Paljud ELis elavad romad on eelarvamuste ja sotsiaalse tõrjutuse ohvrid hoolimata asjaolust, et ELi liikmesriikides on diskrimineerimine keelatud.

Kes on romad?

Mõistet „roma” kasutatakse üldiselt ELi poliitikadokumentides ja aruteludes, kuid see hõlmab erinevaid rühmi, nagu romad, mustlased, rändrahvad, manušid, aškalid, sintid ja boyash`id.

Ühine vastutus

EL on juba pikka aega rõhutanud vajadust romasid paremini integreerida (vt 2010. aasta teatist romade majandusliku ja sotsiaalse lõimumise kohta Euroopas), kuid veel on vaja võtta täiendavaid meetmeid.. Selle eest vastutavad Euroopa institutsioonid ja ELi liikmesriigid ühiselt.

2011. aastal võttis Euroopa komisjon vastu teatise, millega edendatakse liikmesriikide strateegiaid romade integreerimiseks, kujundades selleks konkreetse poliitika ja meetmed (teatis romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku kohta aastani 2020).

Iga riik koostas romasid käsitleva strateegia või integreeritud poliitikameetmete paketi, mida Euroopa Komisjon hindas oma 2012. aasta teatises (Romasid käsitlevad riiklikud integratsioonistrateegiad: ELi raamistiku rakendamise esimesed sammud). Nõukogu võttis 9. detsembril 2013 vastu soovituse romade tõhusaks integreerimiseks liikmesriikides võetavate meetmete kohta.

2013. aasta hindamisaruandes (Liikumine romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamise suunas) keskenduti konkreetselt igas riigis vajalikele struktuursetele eeldustele. Sellistes iga-aastastes aruannetes (kuni aastani 2020) kasutatakse teavet, mida esitavad kõik riigid, valitsusvälised organisatsioonid, rahvusvahelised organisatsioonid ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet. 2014. aasta aruandespdf(611 kB) Valige lingiga seotud tõlked  vaadeldakse üldisi edusamme kõigis peamistes valdkondades. 2015. aasta teatispdf(353 kB) Valige lingiga seotud tõlked  – keskendutakse eduka rakendamise struktuurilistele eeltingimustele – märgitakse edusamme (läbivaadatud) romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi rahastamisvahenditega vastavusse viimisel, kuid jõutakse järeldusele, et on vaja teha täiendavaid jõupingutusi, et võidelda diskrimineerimise ning romavastasuse vastu ning muuta olemasolevad koordineerimisstruktuurid tõhusateksja kaasavateks koostöömehhanismideks, milles osaleks ka kodanikuühiskond ning riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, keskendudes konkreetselt kohaliku tasandi rakendamisele ja tulemuste seirele.

Euroopa Komisjon rõhutab strateegia „Euroopa 2020” raames peetavas dialoogis, et romade kaasamiseks on vaja teha täiendavaid jõupingutusi.

Tutvuge kõigi romasid käsitlevate dokumentidega.

Meie unistusviieosaline dokumentaalfilm, mis filmiti viies erinevas Kesk- ja Ida-Euroopa riigis.

Õigusteemad Twitteris