Sti

EU og romaer

Romabørn © EU/Reporters

De europæiske institutioner og alle EU-landene har et fælles ansvar for at hjælpe EU's romaborgere med at få en bedre tilværelse.

Romaerne er Europas største etniske mindretal.  Af de i alt 10-12 millioner, der lever i Europa, er omkring seks millioner bosat i EU, og de fleste af dem er EU-borgere. Mange romaer i Europa er udsat for fordomme og social udstødelse, selv om EU-landene har forbudt forskelsbehandling.

Hvem er romafolket?

Romaer er den fællesbetegnelse, der som regel anvendes i EU's politiske dokumenter og debatter, selv om der reelt er tale om forskellige grupper, som ud over romaer også tæller sigøjnere, rejsende, manush, kalé, sinti og boyash.

Et fælles ansvar

EU har længe slået til lyd for, at romaerne skal integreres bedre (se meddelelsen om social og økonomisk integration af romaer i Europa fra 2010), men der er stadig lang vej endnu. EU-institutionerne og hvert enkelt EU-land har et fælles ansvar for at ændre denne situation.

I 2011 opfordrede Europa-Kommissionen medlemslandene til at udforme nationale strategier for integrationen af romaer med konkrete politiske tiltag (meddelelse om en EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020).

Hvert land har udarbejdet en romastrategi eller en række integrationstiltag, som Kommissionen vurderer i en meddelelse fra 2012 (Første trin i gennemførelsen af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration) Det Europæiske Råd vedtog en henstilling om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne den 9. december 2013.

Kommissionens evalueringsrapport fra 2013 (Skridt fremad i gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration) fokuserer på de nødvendige strukturelle forudsætninger i medlemslandene. Disse årlige rapporter (indtil 2020) baserer sig på oplysninger fra medlemslandene, ngo'er, internationale organisationer og EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA). Rapporten for 2014pdf(611 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  ser på de samlede fremskridt på de vigtigste områder. Meddelelsen fra 2015pdf(353 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  – som fokuserer på de strukturelle forudsætninger for en vellykket gennemførelse – fremhæver forbedringer i tilpasningen af de nationale strategier for romaernes integration til EU's finansieringsinstrumenter. Der er dog behov for en større indsats for at bekæmpe forskelsbehandling og romahad og gøre eksisterende koordineringsstrukturer til effektive og inkluderende samarbejdsmekanismer, som involverer civilsamfundet og nationale, regionale og lokale myndigheder, med klart fokus på gennemførelse på lokalt plan og tilsyn med resultaterne.

Som led i dialogen om Europa 2020 fremhæver Kommissionen, at der skal gøres en større indsats for at inkludere romafolket.

Se alle dokumenter vedrørende romafolket.

Our DreamDokumentar i fem dele filmet i fem lande i Central- og Østeuropa.

Retlige anliggender på Twitter