Ścieżka nawigacji

Finansowanie integracji Romów z funduszy UE

W Polsce, podobnie jak w większości innych krajów UE, fundusze strukturalne mają wspierać wszystkie grupy w niekorzystnej sytuacji, w tym Romów.

Środki unijne w Polsce w skrócie

W okresie finansowania 2007-2013 Polska otrzymała 67 mld euro w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a ponadto 13 mld euro w ramach Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki te skierowano na liczne inwestycje w różnych sektorach, w tym także dotyczące Romów, na przykład polegające na wsparciu finansowym w dziedzinie mieszkalnictwa i edukacji. Polska przeznaczyła 11,2% przypadającego na nią ogółem budżetu EFS (1 mld euro) na integrację osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

W okresie 2014-2020 Polska otrzyma łącznie 72,8 mld euro z funduszy UE, z czego 53,4 mld euro będzie pochodzić z EFS i EFRR. Z powyższej kwoty co najmniej 24% zostanie przeznaczone na działania EFS, z czego 20% na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W tej kategorii mogą być finansowane również działania dotyczące Romów.

Informacje kontaktowe

Instytucja zarządzająca EFS

Departament EFS: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Właściwe instytucje zarządzające EFRR

 • Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (PO Kujawsko-Pomorskie), Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
 • Sejmik Województwa Lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (PO Lubelskie), ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin
 • Sejmik Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (PO Mazowsze), ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
 • Sejmik Województwa Podkarpackiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (PO Podkarpackie), Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
 • Sejmik Województwa Podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (PO Podlaskie), ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
 • Sejmik Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (PO Pomorze)
 • Sejmik Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (PO Łódzkie), al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (PO Świętokrzyskie), Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
 • Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (PO Dolny Śląsk), ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
 • Zarząd Województwa Lubuskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (PO Lubuskie), ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, (PO Rozwój Polski Wschodniej), ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (PO Opolskie), ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (PO Warmińsko-Mazurskie), ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
 • Zarząd Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (PO Małopolska), ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności (PO Innowacyjna Gospodarka), ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych (PO Infrastruktura i Środowisko), ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej (PO Pomoc Techniczna), ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
 • Województwo Wielkopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (PO Wielkopolska), al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań
 • Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (PO Zachodniopomorskie), ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
 • Zarząd Województwa Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (PO Śląsk), ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Dodatkowe informacje na temat programów operacyjnych w Polsce: EFS programów operacyjnych i EFRR programów operacyjnych.

Przewodnik po funduszach UE dla początkujących

 • PYTANIE:Czy UE przeznacza środki na integrację Romów?
  Nie, fundusze UE nie są skierowane do konkretnych grup. Mają natomiast na celu wsparcie projektów w takich dziedzinach, jak edukacja, zatrudnienie, szkolenia i infrastruktura społeczna.
 • PYTANIE:Jakiego rodzaju wsparcia udzielają fundusze UE?
  Fundusze UE mogą na przykład finansować inwestycje w edukację, szkolenia lub infrastrukturę.
 • PYTANIE:W jaki sposób dzielone są środki?
  Zobacz informacje o finansowaniu z UE.
 • PYTANIE:Z kim należy się skontaktować, aby uzyskać środki UE na realizację projektu w moim kraju?
  Środki z funduszy UE są rozdzielane głównie za pośrednictwem krajowych lub regionalnych instytucji zarządzających. Dane kontaktowe znajdują się na stronie Europejskiego Funduszu Społecznego i funduszy strukturalnych.
 • PYTANIE:Czy mogę uzyskać finansowanie na nowy projekt w 2014 r.?
  Informacji na temat możliwości finansowania udzielają instytucje zarządzające (zob. powyżej).

Odpowiedzi na dodatkowe pytania można znaleźć na stronach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.