Kruimelpad

Nationale strategie voor de integratie van Roma

Enkele van de belangrijkste doelstellingen van de Belgische nationale strategie zijn de oprichting van een Raad van Roma en Woonwagenbewoners en een 'Helpdesk Roma' binnen de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.

Volgens een schatting van de Raad van Europa wonen er circa 30 000 Roma in België (0,29 % van de bevolking).
Informatie over de situatie van de Roma in dit land vindt u in het overzicht van het Europees Bureau voor de grondrechten.

Nationale strategie/reeks beleidsmaatregelen voor de integratie van Roma

De Belgische nationale strategie voor de integratie van Roma is niet zozeer een strategie maar eerder een geïntegreerde reeks beleidsmaatregelen binnen het Belgische beleid voor maatschappelijke integratie. Bij de vaststelling van beleid gericht op de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting onder gemarginaliseerde Roma-gemeenschappen – met name op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid en huisvesting – wordt groot belang gehecht aan de ontwikkeling van lokale actieplannen die stroken met en tegemoetkomen aan de behoeften van individuele gemeenschappen.

De strategie berust op de samenwerking van alle belanghebbenden bij het integratieproces van Roma, waaronder ngo's, de media, de academische wereld en de Roma zelf. Het actieplan is gebaseerd op een gedeelde visie en gemeenschappelijke doelen, hoewel ieder beleidsniveau (federale eenheid) zijn eigen maatregelen opstelt.

Tot de belangrijkste beleidsmaatregelen behoren preventie van schoolverzuim, de oprichting door de federale overheid van een Raad van Roma en Woonwagenbewoners en een 'Helpdesk Roma' binnen de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.

Nationaal contactpunt

Elke lidstaat is verzocht om voor de integratiestrategie een nationaal contactpunt aan te wijzen, dat bevoegd is om de ontwikkeling en uitvoering van de strategie te coördineren. In het geval van België is dit de Werkgroep Roma (opgericht door de Interministeriële Conferentie). De coördinatie van de werkgroep wordt verzorgd door de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding en het technisch secretariaat door de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. De portefeuille valt onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

Beoordeling van de uitvoering van de Belgische strategie

In het voorjaar van 2014 heeft de Commissie haar beoordeling aangenomen van de voortgang bij de uitvoering van de nationale strategie voor de integratie van Roma (Engelstalig) op de vier belangrijke terreinen van onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting, en op het gebied van de bestrijding van discriminatie en het gebruik van financiering.

Veelbelovende praktijken

Huisvesting: In januari 2013 hebben 38 mediators/tussenpersonen (d.w.z. interculturele bemiddelaars), wijkstewards, projectleiders en consultants in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Gewest (werkzaam bij de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het Ministerie van Onderwijs, de Dienst voor Arbeidsbemiddeling, de politie, inburgeringsdiensten of plaatselijke ngo’s) ervoor geijverd om bij Roma en niet-Roma steun te verwerven voor huisvestingsprojecten.

De sociale en beroepsmatige integratie van Roma: In 2012 startte de beheersinstantie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) op federaal niveau een proefproject om de Roma-bevolking op sociaal en beroepsmatig gebied te activeren. In 2012 waren er vier centra bij het project betrokken en in 2013 was dit aantal gestegen tot zes, waarbij in totaal 120 mensen van het project profiteerden.

In het kader van een geïntegreerde aanpak zijn er in België bemiddelaars actief om het vertrouwen van Roma en niet-Roma te winnen en tot aanvaardbare interventies op het gebied van huisvesting te komen. Naast buurtstewards, dragen ook bemiddelaars en adviseurs bij aan de integratie van Roma. In januari 2013 waren er in de regio Brussel en Vlaanderen 38 bemiddelaars actief, waaronder interculturele bemiddelaars, buurtstewards, projectleiders, vertegenwoordigers van de civiele maatschappij en adviseurs.

Het Bemiddelingscentrum voor woonwagenbewoners ('Centre de médiation des gens du voyage'), dat zich hoofdzakelijk op Wallonië richt, bestaat al sinds 2001 en wordt erkend als bemiddelaar tussen instanties, Roma en niet-Roma..