Navigačný riadok

Sexuálna orientácia a rodová identita – politiky týkajúce sa LGBTI osôb

Nediskriminácia LGBT osôb – autorské práva Európska únia – JPH Woodland

Článok 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)pdf umožňuje Európskej únii prijať právne predpisy proti diskriminácii na základe pohlavia a sexuálnej orientácie.

V článku 10 ZFEÚ sa ustanovuje povinnosť Komisie zohľadniť boj proti diskriminácii pri tvorbe a realizácii všetkých svojich politík a činností.

Komisia jasne vyjadrila túto povinnosť vypracovanímpdf(2 MB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu zoznamu opatrení na podporu rovnosti LGBTI osôbpdf(2 MB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu , ktoré sa majú vykonať počas obdobia 2016 – 2019.pdf(2 MB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Charta základných práv EÚ spája v jedinom dokumente základné práva, ktoré sú v EÚ chránené. Článok 21 Charty výslovne zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie.

Témy z oblasti spravodlivosti na Twitteri