Ścieżka nawigacji

Orientacja seksualna i tożsamość płciowa – polityka LGBTI

Zakaz dyskryminacji osób LGBT – prawa autorskie: Unia Europejska – JPH Woodland

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE – artykuł 19)pdf przyznaje Unii Europejskiej uprawnienia do wprowadzania przepisów zwalczających dyskryminację ze względu na płeć i orientację seksualną.

Zgodnie z artykułem10 TFUE Komisja ma obowiązek zwalczać dyskryminację przy opracowywaniu i wdrażaniu polityki i działań w różnych obszarach.

Komisja wyraźnie zobowiązała się zwalczać dyskryminację osób LGBTI, opracowując pdf(2 MB) Wybierz wersję językową tego linka listę działań na rzecz równości w prawach człowieka przysługujących osobom LGBTIpdf(2 MB) Wybierz wersję językową tego linka . Działania mają zostać zrealizowane w okresie od 2016 do 2019 r.

Karta praw podstawowych UE to dokument zawierający informacje na temat wszystkich praw podstawowych, które w UE objęte są ochroną. Artykuł 21 karty wyraźnie zabrania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Tematy wymiaru sprawiedliwości na Twitterze