Navigācijas ceļš

Seksuālā orientācija un dzimumidentitāte - LGBTI politika

Netradicionālas seksuālās orientācijas pārstāvju diskriminācijas novēršana - autortiesības Eiropas Savienībai - JPH Woodland

Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD 19. pants)pdf Eiropas Savienībai ir atļauts ieviest regulējumu, kura mērķis ir cīnīties pret diskrimināciju, kas saistīta ar dzimumu un seksuālo orientāciju.

Līguma par ES darbību 10. pantā paredzēts, ka Komisija, nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, tiecas apkarot diskrimināciju.

Komisija ir īstenojusi šo principu, pieņemdama pdf(2 MB) Izvēlieties saites tulkojumu darbību sarakstu, kas veicinās lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu līdztiesībupdf(2 MB) Izvēlieties saites tulkojumu . Šīs darbības īstenos 2016.–2019. gadā.

ES Pamattiesību harta ir dokuments, kurā apkopotas ES aizsargātās pamattiesības. Tās 21. pantā skaidri aizliegta diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ.

Ar tiesiskumu saistīti jautājumi tviterī