Naršymo kelias

Seksualinė orientacija. LGBT

LGBT nediskriminavimas. Autorių teisės – Europos Sąjunga. JPH Woodland

Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV 19 straipsnis)pdf Europos Sąjungai leidžiama imtis teisėkūros priemonių, kuriomis kovojama su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos.

Sutarties dėl ES veikimo 10 straipsnyje numatoma, kad, nustatydama ir įgyvendindama visas savo politikos kryptis ir veiksmus, Komisija turi siekti kovoti su bet kokia diskriminacija. Šį įsipareigojimą Komisija aiškiai patvirtino 2008 m. komunikate „Nediskriminavimas ir lygios galimybės: atnaujintas įsipareigojimas“. Jame pateikiama Komisijos kovos su diskriminacija dėl įvairių priežasčių, taip pat ir dėl seksualinės orientacijos, veiksmų sistema.

ES Pagrindinių teisių chartija – dokumentas, kuriame skelbiamos visos pagrindinės ES saugomos teisės. Jos 21 straipsnyje aiškiai uždraudžiama diskriminacija dėl seksualinės orientacijos.

Formuojama politika

18-12-2015

School Drawing Competition

Daugiau naujienų

Teisingumo klausimai Twitter