Navigatsioonitee

Seksuaalne sättumus - GLBT

Homo-, bi- ja transseksuaalide mittediskrimineerimine - autoriõigused EL - JPH Woodland

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 19pdf kohaselt saab EL kehtestada õigusaktid, millega võideldakse seksuaalse sättumuse alusel aset leidva diskrimineerimise vastu.

ELi toimimise lepingu artikli 10 kohaselt püüab komisjon oma poliitika ja meetmete määratlemisel ning rakendamisel võidelda diskrimineerimisega. Komisjon on seda ülesannet selgelt kirjeldanud oma 2008. aasta teatises Mittediskrimineerimine ja võrdsed võimalused: uuendatud strateegia, millega sätestatakse raamistik komisjoni diskrimineerimisvastaseks tegevuseks, mis on suunatud diskrimineerimise erinevate vormide vastu, sealhulgas ka diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel.

Euroopa Liidu põhiõiguste harta raames koondatakse ühte dokumenti kõik ELis kaitstud põhiõigused. Artiklis 21 on selgelt väljendatud põhimõte, et diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel on keelatud.

Õigusteemad Twitteris