Διαδρομή πλοήγησης

Σεξουαλικός προσανατολισμός και ταυτότητα φύλου - πολιτικές για τα άτομα ΛΟΑΔΜ

Μη διακριτική μεταχείριση των ατόμων ΛΟΑΔ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και διεμφυλικοί) - copyright European Union - JPH Woodland

Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) - άρθρο 19)pdf επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίζει νομοθετικές πράξεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει την καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δραστηριοτήτων της.

Η Επιτροπή τήρησε τη δέσμευση αυτή καταρτίζοντας pdf(2 MB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου έναν κατάλογο δράσεων για την προαγωγή της ισότητας των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜpdf(2 MB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου , οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν εντός της περιόδου 2016-2019.

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο έγγραφο τα θεμελιώδη δικαιώματα που προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 21 του Χάρτη απαγορεύει ρητά τις διακρίσεις για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού.

Θέματα δικαιοσύνης στο Twitter