Sökväg

Förstasida

Arbete mot diskriminering RSS

EU agerar på EU-medborgarnas vägnar för att de inte ska bli diskriminerade på grund av ras eller etniskt ursprung, religion eller tro, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning Visa översättning av föregående länk  eller kön Visa översättning av föregående länk .

EU bekämpar diskriminering

Europeiska kommissionen vidtar åtgärder för att:

Förutom de två direktiven (direktivet om likabehandling oavsett ras och ramdirektivet om sysselsättning meddelande Visa översättning av föregående länk ), antog Europeiska kommissionen i juli 2008 ett meddelande Visa översättning av föregående länk  som utgör en övergripande strategi för att öka insatserna mot diskriminering och främja lika möjligheter, och ett kommissionsbeslut som inrättar en mellanstatlig expertgrupp som bekämpar diskriminering Visa översättning av föregående länk .

Europeiska kommissionen stöder likabehandling av romerna, EU:s största etniska minoritet. Se den senaste policyutveckling rörande Romer Visa översättning av föregående länk .