Sökväg

Arbete mot diskriminering

EU agerar på EU-medborgarnas vägnar för att de inte ska bli diskriminerade på grund av ras eller etniskt ursprung, religion eller tro, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning eller kön.

EU bekämpar diskriminering

Europeiska kommissionen vidtar åtgärder för att:

Förutom de två direktiven (direktivet om likabehandling oavsett ras och ramdirektivet om sysselsättning meddelande), antog Europeiska kommissionen i juli 2008 ett meddelande som utgör en övergripande strategi för att öka insatserna mot diskriminering och främja lika möjligheter, och ett kommissionsbeslut som inrättar en mellanstatlig expertgrupp som bekämpar diskriminering.

Europeiska kommissionen stöder likabehandling av romerna, EU:s största etniska minoritet. Se den senaste policyutveckling rörande Romer.

Rättsliga frågor på Twitter