Navigačný riadok

Boj proti diskriminácii

EÚ chráni svojich občanov pred diskrimináciou z dôvodu rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie a pohlavia.

Boj EÚ proti diskriminácii

Európska komisia podniká opatrenia s cieľom:

Európska komisia okrem dvoch smerníc (smernice o rasovej rovnosti a rámcovej smernice pre zamestnanosť) prijala v júli 2008 oznámenie, ktoré predstavuje komplexný prístup k posilneniu opatrení proti diskriminácii a na podporu rovnakých príležitostí, ako aj rozhodnutie Komisie o vytvorení skupiny vládnych expertov pre nediskrimináciu.

Európska komisia podporuje rovnaké zaobchádzanie s Rómami - najväčšou národnostnou menšinou v EÚ. Pozri najnovší vývoj v oblasti rómskej politiky.

Témy z oblasti spravodlivosti na Twitteri