Navigačný riadok

Úvod

Boj proti diskriminácii RSS

EÚ chráni svojich občanov pred diskrimináciou z dôvodu rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  a pohlavia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu .

Boj EÚ proti diskriminácii

Európska komisia podniká opatrenia s cieľom:

Európska komisia okrem dvoch smerníc (smernice o rasovej rovnosti a rámcovej smernice pre zamestnanosť Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu ) prijala v júli 2008 oznámenie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu , ktoré predstavuje komplexný prístup k posilneniu opatrení proti diskriminácii a na podporu rovnakých príležitostí, ako aj rozhodnutie Komisie o vytvorení skupiny vládnych expertov pre nediskrimináciu Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu .

Európska komisia podporuje rovnaké zaobchádzanie s Rómami - najväčšou národnostnou menšinou v EÚ. Pozri najnovší vývoj v oblasti rómskej politiky Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu .