Ścieżka nawigacji

Przeciwdziałanie dyskryminacji

UE działa w imieniu obywateli Europy, aby zapobiegać ich dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub poglądy, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną lub płeć.

Walka UE z dyskryminacją

Komisja Europejska podejmuje działania na rzecz:

Oprócz dwóch dyrektyw (dyrektywy w sprawie równości rasowej i dyrektywy ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy) Komisja Europejska przyjęła w lipcu 2008 r. komunikat przedstawiający wszechstronne podejście do zintensyfikowania działań mających na celu ograniczenie dyskryminacji i promowanie równych szans, jak też decyzję Komisji powołującą rządową grupę ekspertów ds. niedyskryminacji.

Komisja Europejska działa na rzecz równego traktowania Romów - najliczniejszej mniejszości etnicznej UE. Zobacz najnowsze wydarzenia związane z polityką w sprawie Romów.

Tematy wymiaru sprawiedliwości na Twitterze