Navigācijas ceļš

Diskriminācijas problēmas risināšana

ES rīkojas ES iedzīvotāju vārdā, lai nepieļautu viņu diskrimināciju rases vai etniskās izcelsmes, reliģiskās piederības vai ticības, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas un dzimuma dēļ.

ES cīņa pret diskrimināciju

Eiropas Komisija rīkojas, lai:

Papildus divām direktīvām (Rasu vienlīdzības direktīvai un Nodarbinātības pamatdirektīvai) Eiropas Komisija 2008. gada jūlijā pieņēma Paziņojumu, kurā piedāvāta visaptveroša pieeja, lai pastiprinātu cīņu ar diskrimināciju un veicinātu vienādas iespējas, un Komisijas lēmumu, ar ko nodibina valdību ekspertu grupu diskriminācijas novēršanas jautājumos.

Eiropas Komisija atbalsta vienlīdzīgu attieksmi pret romiem, ES lielāko etnisko minoritāti. Skatīt jaunākās norises romu politikas jomā.

Ar tiesiskumu saistīti jautājumi tviterī