Navigācijas ceļš

Sākums

Diskriminācijas problēmas risināšana RSS

ES rīkojas ES iedzīvotāju vārdā, lai nepieļautu viņu diskrimināciju rases vai etniskās izcelsmes, reliģiskās piederības vai ticības, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas Izvēlieties saites tulkojumu  un dzimuma dēļ Izvēlieties saites tulkojumu .

ES cīņa pret diskrimināciju

Eiropas Komisija rīkojas, lai:

Papildus divām direktīvām (Rasu vienlīdzības direktīvai un Nodarbinātības pamatdirektīva Izvēlieties saites tulkojumu i) Eiropas Komisija 2008. gada jūlijā pieņēma Paziņojumu Izvēlieties saites tulkojumu , kurā piedāvāta visaptveroša pieeja, lai pastiprinātu cīņu ar diskrimināciju un veicinātu vienādas iespējas, un Komisijas lēmumu, ar ko nodibina valdību ekspertu grupu diskriminācijas novēršanas jautājumos Izvēlieties saites tulkojumu .

Eiropas Komisija atbalsta vienlīdzīgu attieksmi pret romiem, ES lielāko etnisko minoritāti. Skatīt jaunākās norises romu politikas jomā Izvēlieties saites tulkojumu .