Navigatsioonitee

Avaleht

Diskrimineerimisvastane võitlus RSS

EL tegutseb oma kodanike nimel, et säästa neid diskrimineerimisest rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse Valige lingiga seotud tõlked  või soo tõttu Valige lingiga seotud tõlked .

ELi võitlus diskrimineerimise vastu

Euroopa Komisjon rakendab meetmeid, et:

Lisaks kahele direktiivile (rassilise võrdõiguslikkuse direktiiv ja tööhõive raamdirektiiv Valige lingiga seotud tõlked ) võttis Euroopa Komisjon juulis 2008 vastu teatise Valige lingiga seotud tõlked , milles esitletakse igakülgset lähenemisviisi diskrimineerimisvastase tegevuse hoogustamiseks ja võrdsete võimaluste edendamiseks, ning komisjoni otsuse, millega moodustati diskrimineerimisvastane valitsusekspertide rühm Valige lingiga seotud tõlked .

Euroopa Komisjon toetab ELi suurima rahvusvähemuse, romide, võrdset kohtlemist. Vt viimaseid arenguid romidega seotud poliitikas Valige lingiga seotud tõlked .