Navigatsioonitee

Diskrimineerimisvastane võitlus

EL tegutseb oma kodanike nimel, et säästa neid diskrimineerimisest rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse või soo tõttu.

ELi võitlus diskrimineerimise vastu

Euroopa Komisjon rakendab meetmeid, et:

Lisaks kahele direktiivile (rassilise võrdõiguslikkuse direktiiv ja tööhõive raamdirektiiv) võttis Euroopa Komisjon juulis 2008 vastu teatise, milles esitletakse igakülgset lähenemisviisi diskrimineerimisvastase tegevuse hoogustamiseks ja võrdsete võimaluste edendamiseks, ning komisjoni otsuse, millega moodustati diskrimineerimisvastane valitsusekspertide rühm.

Euroopa Komisjon toetab ELi suurima rahvusvähemuse, romide, võrdset kohtlemist. Vt viimaseid arenguid romidega seotud poliitikas.

Õigusteemad Twitteris