Διαδρομή πλοήγησης

Αντιμετώπιση των διακρίσεων

Η ΕΕ ενεργεί για λογαριασμό των πολιτών της ΕΕ, με σκοπό την αποτροπή των διακρίσεων σε βάρος τους λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και φύλου.

Ο αγώνας της ΕΕ κατά των διακρίσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα με τους εξής στόχους:

Πέρα από τις δύο Οδηγίες (Οδηγία για τη φυλετική ισότητα και Οδηγία για το πλαίσιο της απασχόλησης), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον Ιούλιο του 2008 μια Ανακοίνωση, η οποία παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εντατικοποίηση της δράσης κατά των διακρίσεων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών, καθώς και μια απόφαση της Επιτροπής, με την οποία συγκροτείται μια ομάδα κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ίση μεταχείριση των Ρομά, της μεγαλύτερης εθνοτικής μειονότητας της ΕΕ. Βλέπε πρόσφατες εξελίξεις στην πολιτική για τους Ρομά.

Θέματα δικαιοσύνης στο Twitter