Sti

Bekæmpelse af forskelsbehandling

EU arbejder på at forhindre, at EU-borgere diskrimineres på grund af race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder, seksuel orientering og køn.

EU's indsats mod forskelsbehandling

Europa-Kommissionen har sat sig for:

I tillæg til de to direktiver (direktivet om racelighed og rammedirektivet for beskæftigelse) vedtog Europa-Kommissionen i juli 2008 en meddelelse, hvori den fremlagde en omfattende tilgang, der skal sætte skub i indsatsen mod forskelsbehandling og fremme lige muligheder, og en beslutning om en mellemstatslig ekspertgruppe for ikkeforskelsbehandling.

Europa-Kommissionen støtter ligebehandling af romaer, EU's største etniske minoritet. Se de seneste politiske tiltag rettet mod romaer.

Retlige anliggender på Twitter