Навигационна пътека

Борба с дискриминацията

ЕС предприема действия от името на своите граждани с цел предотвратяване на дискриминацията въз основа на расова принадлежност или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация и пол.

ЕС се бори с дискриминацията

Европейската комисия предприема действия с цел:

В допълнение към двете директиви (Директивата за расовото равенство и Рамковата директива за заетостта), през юли 2008 г. Европейската комисия прие и Съобщение, което представя комплексен подход за по-интензивно действия в областта на борбата с дискриминацията и насърчаването на равните възможности и Решение на Комисията, с което се учредява правителствена експертна група по въпросите на недискриминация.

Европейската комисия подкрепя равното третиране на ромите, най-голямото етническо малцинство в ЕС. Виж актуална информация относно развитието в областта на политиките, насочени към ромите.

Правосъдни въпроси в Twitter