Sökväg

Ålder

Äldre man på jobbet – upphovsrätt Europeiska unionen – JPH Woodland

EU kan införa lagar mot åldersdiskriminering. Det fastställs i artikel 19 i EUF-fördragetpdf.

Enligt artikel 10 i EUF-fördraget ska EU sträva efter att bekämpa all diskriminering när den utformar och genomför sin politik och verksamhet. Denna strävan kommer tydligt till uttryck i kommissionens meddelande Icke-diskriminering och lika möjligheter: Ett förnyat engagemang från 2008. Där fastställs ramarna för kommissionens insatser mot diskriminering, bland annat på grund av ålder.

I EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna finns alla de grundläggande rättigheter som skyddas i EU. I artikel 21 förbjuds uttryckligen diskriminering på grund av ålder.

Rättsliga frågor på Twitter