Navigačný riadok

Úvod

Vek RSS

Starší muž na pracovisku – autorské práva Európska únia – JPH Woodland

Článok 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)pdf umožňuje Európskej únii prijať právne predpisy Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu , ktoré budú bojovať proti diskriminácii na základe veku.

V článku 10 ZFEÚ sa ustanovuje povinnosť Komisie zohľadniť boj proti diskriminácii pri tvorbe a realizácii všetkých svojich politík a činností. Komisia jasne vyjadrila tento záväzok v roku 2008 v oznámení o „Nediskriminácii a rovnakých príležitostiach: obnovený záväzok“. Toto oznámenie vytvára pre Komisiu rámec na uskutočnenie viacerých aktivít zameraných na boj proti diskriminácii v rôznych oblastiach, vrátane veku.

Charta základných práv EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  spája v jedinom dokumente základné práva, ktoré sú v EÚ chránené. Článok 21 Charty výslovne zakazuje diskrimináciu na základe veku.