Ścieżka nawigacji

Wiek

Starszy mężczyzna w pracy – prawa autorskie: Unia Europejska – JPH Woodland

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE - artykuł 19)pdf przyznaje Unii Europejskiej uprawnienia do stanowienia prawodawstwa zwalczającego dyskryminację ze względu na wiek.

Artykuł 10 TFUE stanowi, że Komisja − przy opracowywaniu i wdrażaniu polityki i działań w różnych obszarach − ma obowiązek zwalczać dyskryminację. Komisja potwierdziła to zobowiązanie w komunikacie z 2008 r. „Niedyskryminacja i równość szans: odnowione zobowiązanie”. Ustanawia on ramy, które służą Komisji do prowadzenia działań w zakresie zwalczania dyskryminacji z różnych powodów, w tym również ze względu na wiek.

Karta praw podstawowych UE to dokument zawierający informacje na temat wszystkich praw podstawowych, które w UE objęte są ochroną. Artykuł 21 karty wyraźnie zabrania dyskryminacji ze względu na wiek.

Tematy wymiaru sprawiedliwości na Twitterze