Navigācijas ceļš

Vecums

Padzīvojis vīrs strādā - autortiesības: Eiropas Savienība - JPH Woodland

Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD, 19. pants)pdf Eiropas Savienībai ir atļauts ieviest regulējumu, lai cīnītos pret diskrimināciju, kas saistīta ar vecumu.

Līguma par ES darbību 10. pantā paredzēts, ka Komisijai, nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, jātiecas apkarot diskrimināciju. Skaidri šo apņemšanos Komisija pauda 2008. gada paziņojumā “Nediskriminācija un vienlīdzīgas iespējas. No jauna izteikta apņemšanās”, kurā iezīmēta sistēma, kā Komisija dažādos veidos apkaro diskrimināciju, tostarp arī vecuma dēļ.

ES Pamattiesību harta ir dokuments, kurā apkopotas ES aizsargātās pamattiesības. Tās 21. pantā skaidri aizliegta diskriminācija vecuma dēļ.

Ar tiesiskumu saistīti jautājumi tviterī