Naršymo kelias

Amžius

Dirbantis vyresnio amžiaus vyras. Autorių teisės – Europos Sąjunga. JPH Woodland

Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV 19 straipsnis)pdf Europos Sąjungai leidžiama imtis teisėkūros priemonių, kuriomis kovojama su diskriminacija dėl amžiaus.

Sutarties dėl ES veikimo 10 straipsnyje numatoma, kad nustatydama ir įgyvendindama visas savo politikos kryptis ir veiklą Komisija turi siekti kovoti su bet kokia diskriminacija. Šį įsipareigojimą Komisija aiškiai patvirtino 2008 m. komunikate „Nediskriminavimas ir lygios galimybės: atnaujintas įsipareigojimas“. Jame pateikiama Komisijos kovos su diskriminacija dėl įvairių priežasčių, taip pat ir dėl amžiaus, veiksmų sistema.

ES pagrindinių teisų chartija – dokumentas, kuriame skelbiamos visos pagrindinės ES saugomos teisės. Jos 21 straipsnyje aiškiai uždraudžiama diskriminacija dėl amžiaus.

Teisingumo klausimai Twitter