Navigatsioonitee

Avaleht

Vanus RSS

Vanem mees töötamas − autoriõigused Euroopa Liit − JPH Woodland

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 19pdf võimaldab Euroopa Liidul kehtestada õigusakte Valige lingiga seotud tõlked  vanusel põhineva diskrimineerimise vastu võitlemiseks.

ELi toimimise lepingu artikli 10 kohaselt püüab komisjon oma poliitika ja meetmete määratlemisel ning rakendamisel võidelda diskrimineerimise vastu. Komisjon on seda ülesannet selgelt kirjeldanud oma 2008. aasta teatises „Mittediskrimineerimine ja võrdsed võimalused: uuendatud strateegia”, millega kehtestatakse raamistik komisjoni diskrimineerimisvastaseks tegevuseks, mis on suunatud diskrimineerimise erinevate vormide vastu, sealhulgas ka diskrimineerimine vanuse alusel.

Euroopa Liidu põhiõiguste harta Valige lingiga seotud tõlked  raames koondatakse ühte dokumenti kõik ELis kaitstud põhiõigused. Artiklis 21 on selgelt väljendatud põhimõte, et diskrimineerimine vanuse alusel on keelatud.