Διαδρομή πλοήγησης

Αρχική σελίδα

Ηλικία RSS

Ηλικιωμένος εργαζόμενος - copyright European Union - JPH Woodland

Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ - άρθρο 19pdf δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίζει νομοθεσία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και των δράσεών της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβεί σε σχετική ρητή δέσμευση στην ανακοίνωση του 2008 "Καταπολέμηση των διακρίσεων και ίσες ευκαιρίες: ανανεωμένη δέσμευση", η οποία καθορίζει το πλαίσιο υλοποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφόρων δράσεων με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω, μεταξύ άλλων, ηλικίας.

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο έγγραφο τα θεμελιώδη δικαιώματα που προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 21 του Χάρτη απαγορεύει ρητά τις διακρίσεις για λόγους ηλικίας.