Διαδρομή πλοήγησης

Ηλικία

Ηλικιωμένος εργαζόμενος - copyright European Union - JPH Woodland

Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ - άρθρο 19pdf δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίζει νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και των δράσεών της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβεί σε σχετική ρητή δέσμευση στην ανακοίνωση του 2008 "Καταπολέμηση των διακρίσεων και ίσες ευκαιρίες: ανανεωμένη δέσμευση", η οποία καθορίζει το πλαίσιο υλοποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφόρων δράσεων με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω, μεταξύ άλλων, ηλικίας.

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο έγγραφο τα θεμελιώδη δικαιώματα που προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 21 του Χάρτη απαγορεύει ρητά τις διακρίσεις για λόγους ηλικίας.

Θέματα δικαιοσύνης στο Twitter