Sti

Alder

Ældre mand i beskæftigelse - ophavsret Den Europæiske Union - JPH Woodland

Artikel 19 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF - artikel 19)pdf giver EU mulighed for at indføre lovgivning, der bekæmper forskelsbehandling på grund af alder.

EUF-traktatens artikel 10 i fastsætter, at Kommissionen skal stræbe efter at bekæmpe forskelsbehandling i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af sine politikker og aktiviteter. Kommissionen understregede denne forpligtelse i 2008 med meddelelsen om ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for alle: et nyt engagement", der fastlægger rammen for Kommissionens forskellige aktiviteter til bekæmpelse af forskelsbehandling inden for forskellige områder, herunder alder.

EU's charter om grundlæggende rettigheder samler de grundlæggende rettigheder i EU i ét enkelt dokument. Chartrets artikel 21 forbyder udtrykkeligt forskelsbehandling på grund af alder.

Retlige anliggender på Twitter