Sti

Forside

Alder RSS

Ældre mand i beskæftigelse - ophavsret Den Europæiske Union - JPH Woodland

Artikel 19 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF - artikel 19)pdf giver EU mulighed for at indføre lovgivning Vælg oversættelse af det forrige link , der bekæmper forskelsbehandling på grund af alder.

EUF-traktatens artikel 10 i fastsætter, at Kommissionen skal stræbe efter at bekæmpe forskelsbehandling i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af sine politikker og aktiviteter. Kommissionen understregede denne forpligtelse i 2008 med meddelelsen om ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for alle: et nyt engagement", der fastlægger rammen for Kommissionens forskellige aktiviteter til bekæmpelse af forskelsbehandling inden for forskellige områder, herunder alder.

EU's charter om grundlæggende rettigheder Vælg oversættelse af det forrige link  samler de grundlæggende rettigheder i EU i ét enkelt dokument. Chartrets artikel 21 forbyder udtrykkeligt forskelsbehandling på grund af alder.