Cesta

Věk

Starší muž při práci – © Evropská unie – JPH Woodland

Smlouva o fungování Evropské unie (TFEU – článek 19)pdf umožňuje Evropské unii přijímat právní předpisy k potírání diskriminace na základě věku.

Článek 10 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že Komise se při vymezování a provádění svých politik a činností zaměřuje na boj proti jakékoli diskriminaci. Komise tento závazek výslovně uvedla ve sdělení „Nediskriminace a rovné příležitosti: Obnovený závazek“ z roku 2008, které představuje rámec, podle něhož Komise postupuje při realizaci opatření zaměřených proti různým typům diskriminace, tedy i diskriminace na základě věku.

Listina základních práv EU shrnuje základní práva, o jejichž ochranu Evropská unie dbá. Článek 21 výslovně zakazuje jakoukoli diskriminaci na základě věku.

Justiční témata na Twitteru