Navigačný riadok

Ochrana osobných údajov

V januári 2012 Európska komisia navrhla komplexnú reformu pravidiel ochrany údajov v EÚ. Dokončenie tejto reformy je politickou prioritou na rok 2015. Cieľom nového súboru pravidiel je prinavrátiť občanom kontrolu nad ich osobnými údajmi a zjednodušiť regulačné prostredie pre podniky. Reforma ochrany údajov je kľúčovým predpokladom jednotného digitálneho trhu, ktorý Komisia zaradila medzi svoje priority. Vďaka reforme budú môcť európski občania a podniky plne využívať výhody digitálneho hospodárstva.

Vždy, keď si otvoríte bankový účet, pripojíte sa na internetovú stránku sociálnej siete alebo si rezervujete let online, odovzdávate dôležité osobné informácie, ako je vaše meno, adresa a číslo kreditnej karty.

Čo sa stane s týmito údajmi? Mohli by sa dostať do nesprávnych rúk? Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

Všetci máme právo na ochranu osobných údajov.

Podľa práva EÚ sa osobné údaje môžu legálne zhromažďovať len za prísnych podmienok a so zákonným cieľom. Okrem toho osoby alebo organizácie, ktoré zhromažďujú a spravujú vaše osobné údaje, ich musia chrániť pred zneužitím a rešpektovať určité práva vlastníkov údajov, ktoré sú zaručené právnymi predpismi EÚ.

Každý deň posielajú podniky, verejné orgány a jednotlivci v EÚ cez hranice nesmierne množstvo osobných údajov. Protichodné pravidlá ochrany údajov v rôznych krajinách by narušili medzinárodné výmeny. Jednotlivci by tiež mohli odmietnuť odoslanie osobných údajov do zahraničia, ak by si neboli istí úrovňou ochrany v iných krajinách.

Spoločné pravidlá EÚ boli prijaté preto, aby vaše osobné údaje mali vysokú úroveň ochrany v celej EÚ. Ak kdekoľvek v EÚ dôjde k zneužitiu vašich údajov, máte právo sa sťažovať a dosiahnuť nápravu.

Smernica EÚ o ochrane údajov tiež stanovuje osobitné pravidlá pre prenos osobných údajov mimo EÚ, a tak zabezpečuje čo najlepšiu ochranu vašich údajov pri posielaní do zahraničia.

Pracovná skupina pre ochranu údajov zriadená podľa článku 29 –

Pracovnú skupinu zriadenú podľa článku 29 smernice 95/46/ES tvoria zástupcovia všetkých orgánov EÚ na ochranu údajov, EDPS a Európskej komisie. Má poradnú funkciu a koná nezávisle.

Najnovšie dokumenty:

Témy z oblasti spravodlivosti na Twitteri