Ścieżka nawigacji

Ochrona danych osobowych

W styczniu 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt kompleksowej reformy przepisów dotyczących ochrony danych w UE. Dokończenie reformy jest jednym z priorytetów politycznych na rok 2015. Celem nowych przepisów jest przywrócenie obywatelom kontroli nad swoimi danymi osobowymi oraz uproszczenie otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorstw. Reforma ochrony danych jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym funkcjonowanie jednolitego rynku cyfrowego, który jest priorytetem Komisji. Reforma umożliwi europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom pełne czerpanie korzyści z gospodarki cyfrowej.

Za każdym razem, gdy otwierasz rachunek bankowy, rejestrujesz się w serwisie społecznościowym lub rezerwujesz bilet lotniczy w Internecie, przekazujesz ważne dane osobowe takie jak nazwisko, adres i numer karty kredytowej.

Co dzieje się z tymi danymi? Czy mogą wpaść w niepowołane ręce? Jakie prawa przysługują Ci odnośnie do informacji o sobie?

Każdemu przysługuje prawo do ochrony danych osobowych.

Zgodnie z prawem UE dane osobowe mogą być legalnie gromadzone jedynie po spełnieniu ściśle określonych warunków i w celu zgodnym z prawem. Ponadto osoby lub organizacje gromadzące informacje o Tobie i zarządzające nimi muszą chronić je przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz respektować pewne prawa właścicieli danych zagwarantowane prawem Unii.

Przedsiębiorstwa, organy publiczne i osoby prywatne w UE przesyłają każdego dnia przez granice ogromne ilości danych osobowych. Odmienne zasady ochrony danych w poszczególnych krajach zakłóciłyby ich międzynarodową wymianę, a ponadto obywatele mogliby wzdragać się przed przesyłaniem danych osobistych do innych krajów, jeżeli mieliby wątpliwości co do zapewnionego tam poziomu ochrony.

Dlatego też w celu zapewnienia, aby Twoje dane osobowe były należycie chronione na terytorium całej Wspólnoty, ustanowiono wspólne zasady UE. W razie nadużycia Twoich danych osobowych w dowolnym kraju Unii przysługuje Ci prawo do złożenia skargi i uzyskania zadośćuczynienia z tego tytułu.

W unijnej dyrektywie w sprawie ochrony danych określono też konkretne zasady przekazywania danych osobowych poza UE w celu zagwarantowania jak najlepszej ochrony danych trafiających za granicę.

Grupa Robocza Art. 29 ds. Ochrony Danych –

Grupa Robocza Art. 29 ds. Ochrony Danych, złożona z przedstawicieli wszystkich organów ds. ochrony danych w UE, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Komisji Europejskiej, została powołana na mocy dyrektywy 95/46/WE.

Grupa posiada status organu doradczego i działa w sposób niezależny.

Najnowsze dokumenty:

Tematy wymiaru sprawiedliwości na Twitterze