Mogħdija tan-navigazzjoni

Protezzjoni ta' dejta personali

F’Jannar 2012, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet riforma komprensiva tar-regoli tal-protezzjoni tad-dejta tal-UE. It-tlestija ta’ din ir-riforma hija prijorità politika għall-2015. L-għan ta’ dan is-sett ġdid ta’ regoli hu li jingħata lura liċ-ċittadini kontroll fuq id-dejta personali tagħhom, u biex jiġi ssemplifikat l-ambjent regolatorju tan-negozju. Ir-riforma tal-protezzjoni tad-dejta hi fattur ewlieni tas-Suq Uniku Diġitali li l-Kummissjoni tatu prijorità. Ir-riforma se tippermetti liċ-ċittadini u n-negozji Ewropej jibbenefikaw b’mod sħiħ mill-ekonomija diġitali.

Kull meta tiftaħ kont bankarju, tissieħeb f'sit elettroniku ta' netwerking soċjali jew tibbukkja titjira online, inti tgħaddi informazzjoni personali vitali bħal ismek, l-indirizz tiegħek, u n-numru tal-karta tal-kreditu.

Xi jsir minn din id-dejta? Tista' taqa' f'idejn ħżiena? Xi drittijiet għandek dwar l-informazzjoni personali tiegħek?

Kulħadd għandu d-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali.

Skont il-liġi tal-UE, id-dejta personali tista' tinġabar biss legalment taħt kundizzjonijiet stretti, għal għanijiet leġittimi. Barra minn hekk, persuni jew organizzazzjonijiet li jiġbru u li jiġġestixxu l-informazzjoni personali tiegħek għandhom jipproteġuha minn użu ħażin u għandhom jirrispettaw ċerti drittijiet tad-detenturi tad-dejta li huma ggarantiti bil-liġi tal-UE.

Kuljum fi ħdan l-UE, in-negozji, l-awtoritajiet pubbliċi u individwi jittrasferixxu ammonti kbar ta' dejta personali minn konfini għal ieħor. Regoli ta' protezzjoni tad-dejta kunfliġġenti f'pajjiżi differenti jfixklu skambji internazzjonali. Jista' jkun ukoll li xi individwi ma jkunux lesti li jittrasferixxu dejta personali barra minn pajjiżhom jekk ma jkunux ċerti mil-livell ta' protezzjoni f'pajjiżi oħrajn.

Għaldaqstant, ġew stabbiliti regoli komuni tal-UE biex jiżguraw li d-dejta personali tiegħek tgawdi minn standard għoli ta' protezzjoni kullimkien fl-UE. Għandek id-dritt li tilmenta u li tikseb rimedju jekk id-dejta tiegħek tintuża ħażin f'xi post, kullimkien fi ħdan l-UE.

Id-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Dejta tbassar ukoll regoli speċifiċi għat-trasferiment ta' dejta personali barra mill-UE sabiex tiżgura l-aqwa protezzjoni possibbli għad-dejta personali tiegħek meta din tiġi esportata barra.

Artikolu 29 Grupp ta' Ħidma dwar il-Protezzjoni tad-Dejta -

Il-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29, magħmul minn rappreżentanti mill-Awtoritajiet tal-Protezzjoni tad-Dejta tal-UE kollha, l-EDPS u l-Kummissjoni Ewropea, ġie mwaqqaf skont id-Direttiva 95/46/KE. Għandu status konsultattiv u jaġixxi b'mod indipendenti.

Id- dokumenti l-aktar reċenti:

Temi tal-ġustizzja fuq Twitter