Διαδρομή πλοήγησης

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

connect.com © Louise Gagnon, Fotolia

Τον Ιανουάριο 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια συνολική μεταρρύθμιση των κανόνων προστασίας των δεδομένων στην ΕΕ. Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης αυτής αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για το 2015. Στόχος της νέας δέσμης κανόνων είναι να αναλάβουν οι πολίτες τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και να απλουστευθεί το ρυθμιστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Η μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων αποτελεί σημαντικό καταλύτη για την επίτευξη της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς που η Επιτροπή έχει θέσει ως προτεραιότητα. Η μεταρρύθμιση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επωφεληθούν πλήρως από την ψηφιακή οικονομία.

Κάθε φορά που ανοίγετε τραπεζικό λογαριασμό, συνδέεστε σε μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης ή κάνετε κράτηση κάποιας πτήσης μέσω διαδικτύου, δίνετε σημαντικά προσωπικά στοιχεία σας, όπως το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας.

Ποια είναι η τύχη αυτών των δεδομένων; Υπάρχει πιθανότητα να πέσουν σε λάθος χέρια; Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία;

Ο καθένας έχει δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων του.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να συλλέγονται σύννομα μόνο κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, για νόμιμους σκοπούς. Επιπλέον, πρόσωπα ή οργανισμοί που συλλέγουν και διαχειρίζονται τα προσωπικά σας στοιχεία είναι υποχρεωμένα να τα προστατεύουν από κατάχρηση και να σέβονται ορισμένα δικαιώματα των κυρίων των δεδομένων, τα οποία εγγυάται το δίκαιο της ΕΕ.

Καθημερινά εντός της ΕΕ, επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και φυσικά πρόσωπα διαβιβάζουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πέρα από τα σύνορα. Η σύγκρουση μεταξύ κανόνων διαφορετικών χωρών για τα προσωπικά δεδομένα θα διατάραζε τις διεθνείς συναλλαγές. Επιπλέον, οι πολίτες θα ήταν ενδεχομένως απρόθυμοι να διαβιβάσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο εξωτερικό, αν δεν ήταν σίγουροι για το επίπεδο προστασίας τους σε άλλες χώρες.

Για το λόγο αυτόν, έχουν θεσπιστεί κοινοί ευρωπαϊκοί κανόνες, για να διασφαλίσουν υψηλές προδιαγραφές προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα σας οπουδήποτε στην ΕΕ. Διαθέτετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας και αξίωσης αποζημίωσης, σε περίπτωση κατάχρησης των δεδομένων σας οπουδήποτε στην ΕΕ.

Η οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προβλέπει επίσης συγκεκριμένες διατάξεις για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή προστασία για τα δεδομένα σας, όταν εξάγονται σε τρίτες χώρες.

Θέματα δικαιοσύνης στο Twitter