Sökväg

Straffrätt

Klubba och Europeiska unionens flagga © Gina Sanders, fotolia

För att bekämpa brottsligheten måste dialogen och samarbetet mellan EU-ländernas rättsliga myndigheter stärkas.

EU har länge försökt få till stånd ett enda, EU-omfattande område vad gäller straffrätt, men många hinder har stått i vägen för detta:

  • Regeln om enhällighet, som innebar att alla EU:s regeringar måste vara överens om ett beslut, ledde ofta till att man bara lyckades enas om en minsta gemensam nämnare,
  • Kommissionen hade ingen verkställande makt, och,
  • Parlament och domstolar hade lite att säga till om.

Därför har utvecklingen på detta område gått trögt, och fokus har legat på säkerhetsfrågor.

När nu Lissabonfördraget trätt i kraft kommer man äntligen att kunna återställa balansen mellan säkerhet och rättvisa.

Att skapa ömsesidigt förtroende

Det straffrättsliga samarbetet etablerades 1993 genom den så kallade tredje pelaren i Maastrichtfördraget. I och med Lissabonfördraget har uppdelningen på olika pelare försvunnit, vilket råder bot på det tidigare systemets brister. Man kommer nu att kunna skapa ett gemensamt område med rättvisa för hela EU, där representanter från nationella polis- och rättsväsenden kan lita på varandra och hjälpas åt.

EU:s invånare kommer att kunna lita mer på att förhandlingarna går rättvist till och att deras rättigheter skyddas ifall de står inför rätta i ett annat land, eller om de utsätts för brott.

Ökat ömsesidigt förtroende är en förutsättning för att EU-länderna ska erkänna varandras rättsliga avgöranden. För att öka förtroendet måste gemensamma minimistandarder fastställas vad gäller rätten till en rättvis rättegång och brottsoffers rättigheter.

Europeiska rådet antog "Stockholmsprogrammet - Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skyddpdf [1 MB] " i Stockholm 2009.

För att bemöta framtida utmaningar och ytterligare stärka området med rättvisa har kommissionen antagit en ambitiös handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet. Där sammanfattas EU:s prioriteringar inom detta område för perioden 2010-14.

Dessa är en del av de förbättringar av straffrätten som planeras:

  • En stärkt roll för Eurojust,
  • Inrättandet av en europeisk allmän åklagare,
  • Mer enhetliga straffrättsliga påföljder, och,
  • Stärkta processuella rättigheter och mer effektiv hjälp till brottsoffer.

Rättsliga frågor på Twitter